Onze visie op huisartsenzorg

In het inkoopbeleid Huisartsenzorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van het inkoopbeleid.
Ontwikkelingen coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

De huisarts is als vertrouwenspersoon, generalist, gids en poortwachter van grote waarde voor het realiseren van zinnige zorg. Deze positie staat in diverse regio’s onder druk, onder meer door de toenemende zorgvraag van patiënten (chronisch zieken, ouderen) en het tekort aan huisartsen en waarnemers. Ons inkoopbeleid voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (MDZ) richt zich daarom op het realiseren van een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Onze huidige contracten hebben een looptijd van twee jaar, tot eind 2021. Daarom concentreren we ons voor 2021 op doorontwikkeling van belangrijke thema’s voor de huisartsenzorg. Intensieve dialoog en samenwerking met huisartsen en zorggroepen is daarvoor een belangrijke voorwaarde.  

We focussen daarbij op drie thema’s: 

  • Waarborgen continuïteit van de huisartsenzorg;
  • Digitalisering als onderdeel van de gezonde huisartsenpraktijk;
  • Resultaatgerichte regioplannen.

Waarborgen continuïteit van de huisartsenzorg 

Het is van groot belang dat de huisarts zich kan concentreren op het leveren van zorg voor de patiënten die deze het meest nodig hebben. Daarbij moet de arts goed ondersteund worden in zijn/haar praktijkvoering.

In diverse regio’s zijn er voelbare, groeiende tekorten aan huisartsen. Daar waar de continuïteit van de huisartsenzorg in gevaar dreigt te komen, gaan wij met organisaties in de regio in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen. We verzamelen en verspreiden daartoe interventies die elders goede resultaten opleverden. Ideeën op dit terrein zijn van harte welkom.  

We hebben de afgelopen jaren drie regionale pilots gedaan met Meer tijd voor de patiënt. De eerste resultaten, verhoging van werkplezier van de huisarts en het verminderen van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn, zijn veelbelovend. Daarom kiezen wij ervoor om dit initiatief in 2020 en 2021 in een select aantal regio’s uit te breiden. We kijken daarbij ook naar de impact die dit heeft op de beschikbaarheid van huisartsen (meer tijd betekent in beginsel ook meer capaciteit).Ook kijken we naar de impact op de tweedelijnszorg (minder patiënten doorverwijzen betekent dat afspraken met ziekenhuizen en GGZ-instellingen op de nieuwe situatie moeten aansluiten).  

Digitalisering als onderdeel van de gezonde huisartsenpraktijk 

Digitalisering van zorg en zorgprocessen komt binnen de huisartsenzorg nog maar langzaam op gang. Terwijl we veel potentie zien voor digitalisering als bijdrage aan het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de efficiëntie. Dit kan bijvoorbeeld door: 

  • Bijdrage aan efficiëntere zorgprocessen;
  • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken;
  • Ondersteuning van regionale samenwerking;
  • Betere service voor de patiënt. 

Digitalisering kan daarmee bijdragen aan het voorkomen van tekorten aan huisartsen, maar kan ook een deel van de oplossing zijn in regio’s waar huisartsentekorten zijn (door zorg op afstand of teleconsulten). 

Resultaatgerichte regioplannen 

We zien een belangrijke rol voor zorggroepen als samenwerkingspartner in de regio. In de contracten voor 2020-2021 hebben we met zorggroepen afspraken gemaakt over regioplannen in het kader van organisatie en infrastructuur (O&I).

We vinden het belangrijk dat de plannen gericht zijn op concrete resultaten en we monitoren dat gezamenlijk met zorggroepen gedurende de contractperiode. Daarbij verwachten we dat zorggroepen in hun plannen aansluiten bij de opgave in de regio, die gezamenlijk steeds verder vormgegeven wordt in 2020. Wij zien continuïteit van zorg, digitalisering en integrale digitale diagnostiek als belangrijke speerpunten.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopbeleid 2021 gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor de jaren 2020-2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het inkoopbeleid Huisartsenzorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders in de huisartsenzorg.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord