Onze visie op de geestelijke gezondheidszorg

In het inkoopbeleid GGZ 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Ontwikkelingen coronavirus
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

In onze visie op de GGZ focussen we op de volgende thema’s:

 • Tijdige en passende zorg op de juiste plek;
 • Zinnige zorg en good practices;
 • Zorgplicht en wachtlijsten.

Wijzigingen inkoopbeleid 2021

Hieronder vindt u de wijzigingen voor het inkoopbeleid 2021.

 • Wijziging procesverloop - instellingen GBGGZ, SGGZ en LGGZ (26-10-2020)

  In het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 13 heeft VGZ het ‘Procesverloop instellingen generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en langdurige GGZ’ opgenomen.

  In verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel per 2022 welke direct effect heeft op de inkoop van contractjaar 2021 heeft VGZ besloten de termijn ‘Productieafspraak en zorgovereenkomst geaccepteerd door zorgaanbieder Vecozo’ uiterlijk 1 november 2020 aan te passen naar:

  Ons streven is om medio november 2020 het inkoopseizoen af te sluiten. Dan hebben we onder andere overeenstemming bereikt over:
  • De good practices die u implementeert.
  • De bijbehorende financiële afspraak.

  De aangepaste planning voor de inkoop van instellingen generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en langdurige GGZ luidt als volgt:

  Datum Activiteit  Kanaal 
   1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 2021 Website Coöperatie VGZ 
   Uiterlijk 30 juni 2020
  • Openstelling uitvraagmodule
  • Conceptovereenkomsten toegestuurd 
  VECOZO
   Binnen 4 weken na openstelling van de uitvraagmodule/ verzending van de overeenkomsten
  • Uitvraagmodule volledig ingevuld en bevestigd door zorgaanbieder
  • Vragen op overeenkomst aangeleverd

   VECOZO
   Uiterlijk 31 augustus 2020  Openstelling onderhandelmodule  VECOZO
   Uiterlijk 30 september 2020  Openstelling contracteermodule  VECOZO
   Medio november 2020

   Wij streven ernaar om op 10 november 2020 het inkoopseizoen af te sluiten, waarbij dan met zorgaanbieders overeenstemming is bereikt over:

  • De good practices die de zorgaanbieder implementeert
  • De bijbehorende financiële afspraak
  VECOZO
   1 januari 2021  Ingangsdatum overeenkomst  
 • Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur (30-09-2020)

  In het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 14 heeft VGZ het ‘Tijdspad inkoop acute GGZ tot 72 uur’ opgenomen.

  De NZa heeft per 25 september 2020 aangekondigd de termijn voor het indienen van het voorcalculatorisch budgetformulier te verschuiven van 1 oktober 2020 naar 31 december 2020.

  VGZ volgt, in navolging van de landelijke afspraken, deze gewijzigde deadline. Dit heeft derhalve tot gevolg dat de volgende termijnen mede verschuiven:

  • Inkoopgesprekken acute GGZ 2021 in representatie obv regioplan en minimale dataset verschuift naar uiterlijk 31 december 2020.
  • Individuele verzekeraar stelt definitief lumpsum 2019 vast obv VEKTIS cijfers en definitieve landelijke afspraak 2019 naar uiterlijk 31 december 2020.

  De aangepaste planning voor de inkoop van acute GGZ tot 72 uur luidt als volgt:

  Datum Activiteit  Kanaal 
   1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 2021 Website Coöperatie VGZ 
   1 april 2020 Publicatie NZA voorcalculatorisch budgetformulier  Website NZa
   1 juni 2020 Aanleveren update regioplan, productiecijfers 2019, 2020 en regionale minimale dataset
  door budgethouder aan marktleider en 2e representerende zorgverzekeraar 
  1e en 2e zorgverzekeraar 
   1 april 2020 tot 31 december 2020 Inkoopgesprekken acute GGZ 2021 in representatie o.b.v. regioplan en minimale dataset   
   31 december 2020 Deadline indienen voorcalculatorisch budgetformulier 2021   Website NZa 
   31 december 2020 Individuele verzekeraar stelt definitief lumpsum 2019 vast o.b.v. Vektis-cijfers en
  definitieve landelijke afspraak 2019 
  Individuele zorgverzekeraar

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw (regionale) zorginkoper.

 • Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur (23-12-2020)

  Op 30 september 2020 hebben wij een Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur gepubliceerd op de website (zie boven). Dit betrof een wijziging op het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 14 ‘Tijdspad inkoop acute GGZ tot 72 uur’.

  In verband met de verwachte aankondiging van de NZa om de termijnen voor indiening binnen de Acute GGZ 2021 te verschuiven, zijn wij genoodzaakt de planning hierop aan te passen. Dit betekent dat de eerder gepubliceerde tabel (zie boven) geheel komt te vervallen. Voor de Acute GGZ volgen wij de landelijke - door de NZa - vastgestelde termijnen. De actuele termijnen kunt u opvragen bij de NZa


Tijdige en passende zorg op de juiste plek

In de GGZ-sector speelt op dit moment een aantal hardnekkige dilemma’s rond de arbeidsmarktproblematiek én te lange wachttijden. Daarom willen we samen met zorgaanbieders de toegang tot passende GGZ verbeteren door:

 • Tijdige intake en behandeling van cliënten die hoogspecialistische zorg nodig hebben.
 • Verbeteren van intake en triage met gebruikmaking van good practices zoals de Herstelondersteunende intake.
 • Stimuleren en uitbreiden van de inzet van groepstherapie. Waar mogelijk, vervanging van specialistische GGZ door generalistische basis-GGZ (onder meer via Eleo en Umami).
 • Versnelde doorstroom en uitstroom door de inzet van e-health in de GGZ.

Daarnaast brengen we de praktijkvariatie in beeld aan de hand van spiegelinformatie. Zo kunnen we de prestaties van u als zorgaanbieder vergelijken met anderen. Dit geeft ons beiden handvatten voor verbetering.

Samenwerking met MIND
“In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee ondersteunen de initiatieven het hervinden van eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Op deze manier wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug omdat zij niet op andere wijze structureel gefinancierd worden.”


In samenwerking met MIND organiseren we jaarlijks de GGZ Herstelspecial. Tijdens dit event wordt een geldprijs verdeeld waarmee we herstelinitiatieven steunen zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC één euro afdragen.

Zinnige zorg en good practices

De afgelopen jaren hebben we afspraken gemaakt met vier alliantiepartners in de GGZ om een extra impuls te geven aan het verzamelen van good practices op het gebied van zinnige zorg. Dit doen we met Yulius, Vincent van Gogh Instituut, GGZ Oost-Brabant en GGZ Noord Holland Noord. Niet alleen binnen onze allianties, maar ook in uw organisatie of bij andere instellingen vinden we regelmatig mooie voorbeelden van zinnige zorg.

Onze inkoopteams overleggen graag met GGZ-instellingen over de opschaling en toepassing van deze en andere good practices. Aan de hand van data en goede voorbeelden kijken we naar verbeterkansen voor uw organisatie. We zijn ook benieuwd naar uw eigen voorbeelden op dit gebied.

Ter inspiratie verwijzen we u graag naar eerder ingediende en uitgewerkte good practices in de GGZ.

Zorgplicht en wachtlijsten

Wij zien de aanpak van wachtlijsten in de GGZ als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is hard nodig om de GGZ toegankelijk te houden. Via de grootste instelling per regio vragen we tweemaal per jaar inzicht in het aantal wachtenden per diagnosegroep. In het bijzonder voor verzekerden van Coöperatie VGZ met een complexe zorgbehoefte én voor de langst wachtende cliënten (indien de treeknormen van 14 weken worden overschreden of bij een groot aantal wachtenden op de wachtlijst). We verwachten van aanbieders dat ze dit actief monitoren, dat ze ons informeren over knelpunten en zelf met voorstellen komen om lange wachttijden aan te pakken.

In ons kernwerkgebied maken we afspraken met zorgaanbieders over de aanpak van wachttijden. Bijvoorbeeld over wachtlijstbegeleiding, overbruggingszorg en structurele monitoring van wachtlijstinformatie. Daarnaast vragen we iedere instelling met vaste regelmaat de eigen wachtlijst kritisch te controleren om te zien of deze actueel is en of alternatieven kunnen worden gevonden in de regio. Ook vragen we iedere zorgaanbieder om een knelpuntenanalyse én om commitment van het management voor het oppakken van concrete acties. Op deze wijze kunnen we de schaarse behandelcapaciteit in de (specialistische) GGZ gerichter inzetten in de regio.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 een inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het inkoopbeleid GGZ 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord