Passende en doelmatige zorg

We staan voor passende en doelmatige zorg. Dit is zorg die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, aantoonbaar meerwaarde heeft voor onze leden en effectief wordt ingezet. Om dit te realiseren, wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit van zorg transparant en meetbaar te maken.

Kwalitatieve, toekomstbestendige zorg

We zien grote verschillen in de frequentie waarmee en/of wijze waarop zorgaanbieders zorg leveren aan cliënten met vergelijkbare mentale hulpvragen. Door gezamenlijk uniforme en transparante kwaliteitscriteria te ontwikkelen, kunnen we de geleverde zorg beter vergelijken en kunnen we kwaliteit van zorg gerichter waarderen.  

Kwalitatieve zorg wordt beloond

Voor 2024 belonen wij zorgaanbieders die concreet aan de slag gaan met (het meetbaar maken van) kwalitatieve zorg door gunstigere contractvoorwaarden. Dit is van toepassing op: 

  • Zorgaanbieders met een omzet van meer dan €3 miljoen per jaar (handmatige gecontracteerde zorgaanbieders) die kunnen aantonen dat zij de kwaliteit van geleverde zorg meten én laten zien dat zij actief aan de slag gaan met de uitkomsten van kwaliteitsmetingen. Deze kwaliteitsinformatie moet transparant en inzichtelijk zijn voor zowel ons als onze leden.  
  • Zorgaanbieders die deelnemen aan een lerend kwaliteitsnetwerk waarin minimaal drie op zichzelf staande instellingen zijn betrokken. Een voorbeeld is het KiBG

Zorgaanbieders die niet aantoonbaar inzetten op kwalitatieve, doelmatige zorg profiteren niet van gunstigere contractvoorwaarden.

Lerend kwaliteitsnetwerk 

Een lerend kwaliteitsnetwerk is een netwerk waarin zorgaanbieders actief aan de slag gaan met benchmarks en andere kwaliteitsinformatie. Zo worden bijvoorbeeld ROM-indicatoren afgezet tegen de (gemiddelde) behandelduur en worden de uitkomsten hiervan met elkaar vergeleken. Dergelijke benchmarks geven zorgaanbieders handvatten om beleid en behandelmethoden verder aan te scherpen. Dit draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Expertises voor specifieke doelgroepen 

Om passende zorg te bevorderen, besteden we bij het inkopen van zorg extra aandacht aan de expertises van zorgaanbieders voor specifieke doelgroepen.

Complexe problematiek

Wij kopen voor meervoudige complexe problematiek (bijvoorbeeld de EPA-doelgroep) alleen zorg in bij geïntegreerde instellingen. Ambulante, monodisciplinaire zorg en multidisciplinaire zorg die in hoge mate voorspelbaar en planbaar is, kopen we alleen in bij ambulante zorgaanbieders.

Mono- en multidisciplinaire zorg

Samen met zorgaanbieders maken we afspraken over het aantal cliënten dat per setting behandeld wordt en hoe deze behandelingen gedeclareerd moeten worden. In het bijzonder besteden we hierbij aandacht aan de monodisciplinaire en multidisciplinaire behandelsettingen. Voor het maken van nieuwe afspraken en het controleren van gemaakte afspraken, gebruiken we spiegelinformatie. Deze informatie is gebaseerd op de declaratiegegevens van zorgaanbieders en geeft ons transparant inzicht in het aantal cliënten dat per setting behandeld is.

Hoogspecialistische zorg

Hoogspecialistische zorg is complex en vraagt meer (indirecte) tijd van zorgaanbieders. Vanwege het complexe karakter van dit type zorg vinden wij het belangrijk om inzicht te hebben in de omvang en kenmerken van de specifieke cliëntgroep die deze zorg nodig heeft. We maken bij het inkopen van hoogspecialistische zorg onder andere gebruik van gegevens uit de TOPGGz visitatie om het aandeel te bepalen.  

Verslavingszorg

Naast de aandacht voor (het meten van) kwalitatieve, toekomstbestendige zorg en de expertises van zorgaanbieders voor specifieke doelgroepen besteden we bij de inkoop in 2024 extra aandacht aan verslavingszorg. Dit doen we omdat er op het gebied van verslavingszorg verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de meest effectieve vormen van verslavingszorg.

Klinische verslavingszorg

Alleen cliënten met ernstige medisch/psychische co-morbiditeit, sociale desintegratie en/of een ernstige vorm van afhankelijkheid, kunnen aangewezen zijn op klinische behandelingen.

Zodoende verwachten we van zorgaanbieders dat indicaties voor opname op een gestructureerde manier en met behulp van een triage-instrument (zoals de Mate of EuropASI) gesteld worden. Naast de juiste indicatiestelling monitoren we de ligduur. Wanneer de gedeclareerde ligduur structureel hoog is of wanneer het hoger is dan de stand van wetenschap en praktijk stelt, gaan wij hierover in gesprek met de zorgaanbieder. In dit gesprek maken we waar mogelijk afspraken over het verkorten van de ligduur per cliënt. Daarnaast maken we met zorgaanbieders afspraken om het klinische verblijf van cliënten tussentijds te evalueren. Bij dit soort evaluaties wordt getoetst of er nog klinisch verblijf noodzakelijk is of dat er een ambulante behandeling gestart kan worden.

Ambulante of klinische detoxificatie

We gaan uit van het principe: ambulante detoxificatie waar het kan, klinische detoxificatie waar het moet. Ook bij ambulante of klinische detoxificatie verwachten we van zorgaanbieders dat zij voor de indicatiestelling gebruikmaken van een triage-instrument. Vanwege het complexe karakter van dit type zorg vragen we zorgaanbieders transparant te zijn over de inzet van ambulante en klinische detoxificatie. Wanneer de inzet van klinische detoxificatie structureel hoog is, gaan we hierover in gesprek en onderzoeken we samen hoe ambulante detoxificatie mogelijk ingezet kan worden

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam