Netwerkafspraken en samenwerkingen 

Netwerkafspraken zien we als de basis voor een integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociale domein en GGZ-aanbieders. Binnen deze netwerkafspraken staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Om passende en doelmatige zorg voor onze leden te garanderen, willen we in het netwerk duidelijke afspraken maken over het optimaliseren van verwijsstromen. Daarnaast maken we afspraken over de consultatiefunctie binnen het sociale domein.

Mentale Gezondheidscentra

Wij stimuleren het opzetten van Mentale Gezondheidscentra (MGC). Een belangrijk onderdeel van MGC zijn de verkennende gesprekken. In deze verkennende gesprekken vinden we het belangrijk dat er:

De organisatiestructuren van MGC worden gekenmerkt door een stevige vertegenwoordiging van huisartsen, sociale netwerken en zorgaanbieders, waarbij iedereen gelijke beslissingsbevoegdheden heeft. Om het gezamenlijke karakter van MGC te bevestigen, is deze bij voorkeur gekoppeld aan bestaande locaties van bijvoorbeeld gezondheidscentra of herstelwerkplaatsen. Dit zorgt voor goede aansluiting bij bestaande zorginitiatieven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat MGC alleen worden opgezet in bestaande GGZ-behandellocaties. Verder vinden we het belangrijk dat MGC, voor de kwalitatieve ontwikkeling en financiering, werkprocessen optimaliseren door verwijsstromen actief te monitoren. 

Voor het opzetten van MGC kunnen de transformatiemiddelen worden aangewend. Vertegenwoordigers van MGC dienen gezamenlijk een voorstel voor een transformatieplan in. Bij de beoordeling van een transformatieplan besteden we extra aandacht aan de inzet van digitale zorg als volwaardig alternatief.  

Resultaatgerichte doorverwijzingen 

Voor het optimaliseren van verwijsstromen zetten we, naast het opzetten van MGC, in op het resultaatgericht doorverwijzen door huisartsen. Het gaat hierbij om hulpvragen die niet direct thuishoren bij de huisarts of in de GGZ. We helpen huisartsen met het resultaatgericht doorverwijzen door de inzet van digitale triage en netwerkintakes te stimuleren en faciliteren. Samen met zorgaanbieders hebben we namelijk ontdekt dat deze inzet eerder leidt tot een passend zorgaanbod. Lees meer informatie over de Good Practice ‘Casuïstiekoverleg Huisartsen en Monodisciplinaire GGZ’. Door dergelijke initiatieven toe te passen, komen mensen niet onnodig op een verkeerde wachtlijst te staan en worden zij passend doorverwezen.   

Naast de inzet van digitale triage en netwerkintakes motiveren we huisartsen om gebruik te maken van het zorgplatform van ZorgDomein. Samen met huisartsen, professionals in de GGZ en ZorgDomein hebben we een keuzeondersteuning ontwikkeld die de toeleiding naar het zorgaanbod verbetert. Lees meer informatie over deze keuzeondersteuning in ZorgDomein.

Domeinoverstijgend samenwerken 

Om een integrale samenwerking, waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat, tussen zorgaanbieders en het sociale domein te garanderen, maken we concrete afspraken. Dit doen we door ook afspraken te maken over de juiste inzet van de consultatiefunctie in het sociale domein. Met deze afspraken garanderen we dat gemeentelijke teams complexe groepen cliënten kunnen doorverwijzen, zonder dat hier een verwijzing naar de GGZ nodig is.

Door het laagdrempelige karakter van de consultatiefunctie in het sociale domein worden cliënten sneller en doelmatiger geholpen. Daarom faciliteren we deze ontwikkeling door in 2024 de consultatiefunctie bij een aantal zorgaanbieders in te kopen. In regio’s waar wij de marktleider zijn benaderen wij hiervoor zelf een aantal zorgaanbieders. In andere regio’s volgen wij de afspraken die door de andere zorgverzekeraars zijn gemaakt. Zorgaanbieders bij wie we de consultatiefunctie hebben ingekocht, kunnen de gemaakte zorgkosten aan het sociale domein bij ons declareren. Voor de consultatiefunctie volgen we de bekostigingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie over deze bekostigingssystematiek volgt uiterlijk 1 juli 2023 op de website van de NZa.  

Naast het maken van concrete afspraken, verwachten we van zorgaanbieders dat zij - naast de benodigde aandacht voor klinisch herstel - aandacht besteden aan het maatschappelijke en persoonlijke herstel van cliënten. Bijvoorbeeld door:

 • Het aanbieden van hersteltrainingen
 • Het inzetten van integratietrajecten (zoals Hoofdzaak Werk, Werk als Beste Zorg en IPS-trajecten)
 • Actief de verbinding te zoeken met ondersteunende vormen van zorg en voorzieningen in de regio
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam