Inkoopbeleid uitgelicht

Op deze pagina vindt u één oogopslag de belangrijkste onderwerpen van het inkoopbeleid. Uiteraard kunt u voor meer informatie het volledige inkoopbeleid downloaden.

Highlights per onderwerp 

 • GGZ Herstelspecial
  Er zijn allerlei organisaties op het terrein van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning die niet worden gefinancierd vanuit de Zvw. Om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement,
  eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg, geven we financiële steun aan een aantal initiatieven. We richten ons daarbij op initiatieven die een bijdrage leveren aan ons speerpunt ambulantisering in de vorm van zinnige zorg dichtbij de cliënt en herstel in de wijk. Dat doen we samen met MIND. We reiken zogenaamde hersteleuro’s uit, waarbij grote geïntegreerde GGZ-instellingen per ingekochte DBC (in 2019 bij VGZ) een bedrag van € 1 afdragen. Het totale geldbedrag is circa € 100.000. We maken jaarlijks tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaars bekend.

  Als uw initiatief in aanmerking wil komen voor deze financiële steun, moet uw initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden en kwaliteitscriteria:
  • onafhankelijkheid;
  • bottom-up werkwijze;
  • peer-support;
  • focus op persoonlijk herstel;
  • een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
 • Inkoopcriteria

  Criteria POH GGZ:
  Voor de reguliere contractering van de POH GGZ volgen we ook voor 2019 het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014. Met rechtspersonen en zorggroepen maken we naderen afspraken over:

  • het aanbieden van POH GGZ en generalistische basis GGZ via integrale ketenzorg
  • goede triage en gebruik van beslissingsondersteunende instrumenten (waardoor matched care geborgd is)
  • toepassing van e-health
  • gebruik van consultatie
  • aansluiting bij het sociale domein

  Criteria BGGZ:

  • Instellingen: keurmerk Basis GGZ is het belangrijkste criterium
  • Vrijgevestigden en groepspraktijken: (1) Kwaliteitsstatuut, (2) LVVP-/NIP visitatie, (3) Keurmerk basis GGZ, (4) LVVP-/NIP- visitatie én Keurmerk Basis GGZ

  Criteria SGGZ:
  Criteria vrijgevestigden, groepspraktijken en digitaal gecontracteerde instelling. 

  • Basis
  • Inschrijving in het NVvP register óf
  • Inschrijving in het NVP register óf
  • Certificering LVVP en/of NIP (bij groepspraktijken en instellingen geldt dit voor alle regiebehandelaren)

  Overige speerpunten inkoopbeleid:

  • We maken een start met het gericht stimuleren van de bemensing van de crisisdienst door zorgaanbieders en/of regiebehandelaren die niet de regie hebben over de crisisdienst. Waar mogelijk gebruiken we dit voor de inkoop van 2019.
  • Om gepast gebruik in de specialistische GGZ te stimuleren, continueren we de selectieve inkoop voor onze naturapolissen op basis van normen van de beroepsgroep. Dit kan leiden tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van aanbieders voor de volgende diagnoses: eetstoornissen, dementie, alcohol en overige middelen.
  • Declaraties van de laboratoria kunnen vanaf 2019 rechtstreeks door de laboratoria zelf worden ingediend. Het is dan als GGZ-aanbieder niet meer mogelijk om dit zelf te declareren.
 • Overeenkomst afsluiten

  Standaard overeenkomst aanvragen

  Tijdstip Activiteit Kanaal
   1 mei 2018 Openstelling uitvraagmodule Vecozo (GGZ)  
  1 juni 2018 Uitvraagmodule Vecozo 100% ingevuld en bevestigd door zorgaanbieder  
   1 augustus 2018 Openstelling offertemodule Vecozo  
  1 juni t/m 15 oktober 2018 Inkoopgesprekken voor 2018  
  Uiterlijk 1 november 2018 Zorgaanbieder heeft zorgovereenkomst in Vecozo geaccepteerd
  (sluiting van onderhandel- en contracteermodule)
   
  12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders Website VGZ

  Digitale overeenkomst aanvragen

  Tijdstip Activiteit Kanaal
   15 mei 2018  Publicatie werkwijze contracteren  Website VGZ
  Augustus/september 2018 Start digitale contractering Contracteermodule Vecozo
   1 november 2018 Einddatum contractering Contracteermodule Vecozo
  12 november 2018 Publicatie contractpartijen 2019 Website VGZ
   1 januari 2019 Start overeenkomst 2019 Website VGZ
 • Samenwerking in de keten en de rol van POH, GBGGZ, SGGZ en LGGZ

  Samenwerking in de gehele keten is essentieel. Alleen door goede samenwerking krijgt de cliënt de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment.

  • POH GGZ: de rol van de POH GGZ is een goede triage in de huisartsenomgeving, zelfzorg (al dan niet begeleid door de POH zelf), begeleiding door de POH of huisarts of doorgeleiding naar de generalistische basis GGZ of naar de Specialistische GGZ.
  • GBGGZ: voor zorg geleverd binnen de GBGGZ vinden wij focus op herstel (positieve gezondheid), bevordering zelfzorg/zelfmanagement en inzet van blended care van belang.
  • SGGZ: bij VGZ willen we de specialistische GGZ voor onze klanten doelmatig en dichtbij organiseren, met een focus op zinnige zorg. Uitgangpunt is een zorgaanbod dat zo integraal en ambulant mogelijk is.
  • LGGZ: wij gaan ervan uit dat u bij langere klinische behandeltrajecten zorgvuldig het herstelperspectief afweegt. Deze inschatting vindt uiterlijk plaats in de tweede helft van het eerste jaar van de behandeling. Toegang tot en gebruik van de langdurige GGZ is alleen mogelijk als wij u hiervoor een machtiging geven. De beoordeling van de aanvraag gebeurt op basis van landelijk opgestelde criteria die zijn opgenomen in de checklist Langdurige GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Wij gaan ervan uit dat u en/of uw cliënten drie maanden voor de start van het verblijf in het tweede en derde jaar dit machtigingsverzoek indient. We geven de machtigingen af voor maximaal één jaar. Daarna is er nieuwe aanvraag nodig. Na 1095 dagen is er geen aanspraak meer mogelijk onder de Zvw.

  Als wij vorig jaar met u afspraken hebben gemaakt over klinisch intensieve behandelingen (KIB), dan komt u daar dit jaar weer voor in aanmerking.


 • Onze speerpunten in de geestelijke gezondheidszorg
  De aanpak van wachtlijsten die voor bepaalde cliëntcategorieën gelden: we gaan ervan uit dat elke zorgaanbieder de wachttijden inzichtelijk maakt zoals door de NZa gevraagd.
  Versterken van het proces van ambulantisering: wij inventariseren de huidige stand van zaken, plus de stappen die we samen met aanbieders en wellicht andere stakeholders kunnen zetten ter verbetering. We starten daarbij in onze marktleidersgebieden.
  De cliënt centraal: wij baseren ons op de inzet van positieve gezondheid, samen beslissen in de zorg en inzet van ervaringsdeskundigen.
  Doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid: wij vinden het belangrijk dat de effectiviteit van zorg inzichtelijk is. Daarnaast hechten we waarde aan verlichting van de administratieve lasten. Daarom hanteren we een beperkte vragenlijst in de inkoopprocedure.
  Zorg conform stand van de wetenschap en de praktijk: de zorg die wij contracteren moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd.
 • Uitsluitingscriteria

  Wij sluiten geen overeenkomst voor de specialistische GGZ en/of generalistische basis GGZ in 2019 met de volgende aanbieders:

  • zorgaanbieders die de aangeboden overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden
  • zorginkoop VGZ 2019 niet accepteren
  • zorgaanbieders die geen (goedgekeurd) Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij een door het ministerie van VWS daartoe bevoegd verklaarde instantie
  • zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken volgens het model Kwaliteitsstatuut
  • zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen
  • zorgaanbieders die niet voldoen aan de normen van de beroepsgroep voor verslavingszorg, dementie en eetstoornissen voor de behandeling van verslavingszorg, dementie en eetstoornissen
  • zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn
  • zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen
  • zorgaanbieders op wie straf- en/of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn
  • zorgaanbieders die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Nederland of het land waarin zij gevestigd zijn
  • zorgaanbieders die zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en/of onvolledige verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen aan VGZ voor de vragenlijst (nieuwe) zorgaanbieders/instellingen
 • Onze visie op de geestelijke gezondheidszorg

  In de toekomst is de GGZ anders georganiseerd. Dan ontvangen cliënten zinnige zorg door een focus op positieve gezondheid en matched care, in combinatie met behandeling op de juiste plaats in de keten. Deze GGZ is doelmatiger van aard als gevolg van een focus op noodzakelijke zorg, zelfmanagement en verlaging van de recidivekosten. Dat is zichtbaar in een daling van de zorgkosten en minder behandeldruk voor de cliënt. Om deze doelen te bereiken is een andere organisatie van de GGZ noodzakelijk. We faciliteren de ontwikkelingen in het veld en de totstandkoming van de benodigde samenwerking.. Dit alles doen wij met een focus op 'zinnige zorg'.

  Kernbegrippen van deze zinnige zorg zijn:

  • zo dichtbij en ambulant mogelijk
  • een integraal aanbod met een focus op positieve gezondheid
  • samen met relevante stakeholders
  • georganiseerd rondom de cliënt
  • een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van de GGZ op lange termijn.
 • Samen werken aan zinnige zorg

  Sinds drie jaar faciliteren we, als invulling van onze maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders de ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de cliënt tegen lagere kosten – mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. In het bijzonder zoeken we naar good practices, ofwel initiatieven die de kosten van behandelingen verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor cliënten verbeteren. We leren graag van u. Heeft u in uw organisatie mooie voorbeelden van good practices voor cliënten? Dan kunt u uw ideeën online met ons delen via zinnigezorgloket@vgz.nl.

  Criteria voor een good practice zijn de volgende:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders
  • de cliënt staat centraal
  • de zorg is vastgesteld in de praktijk
  • de zorg is op andere plekken toepasbaar
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting andere zorgaanbieders
 • Zorgkostenplafond

  Ook in 2019 hanteren we een zorgkostenplafond voor gecontracteerde zorgaanbieders. Er is geen sprake van een gegarandeerd minimum. Wij verwachten dat u een gelijkmatige spreiding van de zorg levert over de betreffende periode binnen dit zorgkostenplafond. Verder vragen we u om ons te informeren bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond. Indien nodig helpen wij dan tijdig een oplossing te zoeken voor onze verzekerden.

  Betalingen boven het zorgkostenplafond of betalingen die in strijd zijn met de overeenkomst, zijn onverschuldigde betalingen en worden teruggevorderd. Het deel boven het zorgkostenplafond of de overeenkomst, rekenen wij tussentijds af of na afsluiting van het DBC-jaar.

  Het is mogelijk dat we de afspraak bijstellen. Dat gebeurt in de volgende gevallen:

  • als we zijn overeengekomen dat we rekening houden met aantoonbare verschuivingen in de markt en/of de vraag
  • als de realisatie meer dan 10% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond
  • als materiële controles daar aanleiding toegeven
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord