Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke opgave. Een stijgende zorgvraag door de vergrijzing, de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk en oplopende wachttijden zijn de uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Personeelstekorten in de zorg

Voor bijna alle zorgsectoren is de verwachting dat de totale vraag naar zorg blijft toenemen en zelfs nog sterker zal stijgen dan voorheen. Dit komt mede door de groeiende groep 65-plussers, waarbinnen ook het aandeel 80-plussers toeneemt (dubbele vergrijzing). Dit is over het algemeen een groep die veel zorg nodig heeft. Maar deze zorg kan door steeds minder mensen geleverd worden. Dit vraagt om radicale oplossingen, zodat onze leden de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten ons daarom aan bij de oplossingsrichtingen die geformuleerd zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ):  

 • Zoeken naar innovatieve werkvormen
  Het zorgproces anders organiseren door de inzet van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
 • Medewerkers behouden 
  Door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
 • Leren en ontwikkelen 
  Met blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen meegroeien met het anders werken in de zorg

Samen op zoek naar slimme oplossingen en innovaties

Om de zorg toegankelijk te houden, gaan we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan en fysiek als dat nodig is.

We doen dit zowel door het opschalen van onze Good Practices, als met onze FIT-initiatieven (initiatieven gericht op een gezonde bedrijfsvoering).

Arbeidsmarkt binnen de geestelijke gezondheidszorg

Cruciale en acute zorg 

De cruciale zorg en acute zorg staan onder toenemende druk. Door een gebrek aan personeel kan men in de acute zorg met moeite hun werk doen en worden zorgaanbieders in toenemende mate gedwongen om met ‘Personeel Niet In Loondienst’ (PNIL) de personele bezetting te garanderen. Daarom zetten we ons samen met andere zorgverzekeraars in om oplossingen te bedenken om de cruciale en acute zorg te kunnen blijven garanderen. Bij het ontwikkelen van oplossingen moet de mate van samenwerking tussen zorgverzekeraars op basis van noodzaak, proportionaliteit en de duur worden gewogen met inachtneming van de Mededingingswet. Als er aanvullend beleid nodig is, publiceren we dit beleid op onze website
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam