Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid zoeken wij naar de juiste balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten. U leest in ons inkoopbeleid onder andere over onze kwaliteitseisen voor zorgaanbieders en de voorwaarden die wij stellen aan declaraties, behandelplannen en klachtenregelingen voor patiënten. In ons inkoopbeleid maken wij een onderscheid tussen standaardovereenkomsten en digitale overeenkomsten.

Bekijk ook onze pagina over het Inkoopbeleid specialistische GGZ.

Inkoopbeleid raadplegen

In ons inkoopbeleid leest u welke eisen wij stellen aan u als zorgaanbieder, wat onze visie is voor de toekomst en hoe wij aansturen op doelmatigheid. 

Inkoopbeleid 2019

Inkoopbeleid 2018

Inkoopbeleid 2017

In de lijst therapieën VGZ geven we meer duidelijkheid over het gegeven of de interventies die binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg verleend worden onder verzekerde zorg vallen.

Bent u als zorgprofessional van mening dat een bepaalde interventie wel voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk? We beoordelen binnen het kenniscentrum volgens een leidraad welke mate van bewijs minimaal nodig is om dit besluit te nemen. Ook wordt ZiNL betrokken bij uiteindelijke besluitvorming. Indien u deze bewijslast denkt te kunnen aanleveren, neem dan contact op het kenniscentrum van ZN.

Zinnige Zorg

Wij werken namens onze ruim vier miljoen klanten, samen met zorgaanbieders, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dat doen we om goede zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en om onze klanten een betaalbare premie te kunnen bieden.

Wij geloven dat de zorg beter kan tegen lagere kosten. Daarom werken we samen met zorgaanbieders aan vernieuwingen die leiden tot zowel een verbetering van de kwaliteit als tot een reductie van de kosten. Bijvoorbeeld in zogenaamde leer- en proeftuinen. Hier experimenteren we - samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen - met nieuwe werkwijzen en methoden die beter zijn voor de patiënt en leiden tot lagere kosten. Daarnaast sluiten wij met steeds meer ziekenhuizen meerjarencontracten af. Daarin geven wij deze ziekenhuizen financiële zekerheid zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren, ook al gaan deze ten koste van de eigen omzet.  Tenslotte stimuleren wij zorgaanbieders vernieuwingen die zich bewezen hebben over te nemen.

Zinnige zorg is de manier waarop Coöperatie VGZ denkt de zorg betaalbaar te kunnen houden. In de toekomst, maar zeker ook op de korte termijn. Zo kunnen we onze klanten een goede premie blijven bieden die redelijk en betaalbaar is. 

Vergelijk en Kies

Op Vergelijk en Kies kunt u alle beschikbare informatie vinden m.b.t. de Zorgaanbieders die wij hebben gecontracteerd.

Selectiecriteria

Wij sluiten geen overeenkomsten af met:

  • Zorgaanbieders die de aangeboden overeenkomst of de Algemene Voorwaarden Zorginkoop niet accepteren.
  • Zorgaanbieders die niet voldoen aan onze eisen voor regiebehandelaarschap.
  • Zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen.
  • Zorgaanbieders die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.
  • Zorgaanbieders dus hun behandelplannen niet (ook) in het Nederlands opstellen.
  • Zorgaanbieders waarbij sprake is van surséance van betaling of faillissement.
  • Zorgaanbieders op wie straf- en/of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn.
  • Zorgaanbieders die niet aan hun verplichtingen voldoen als het gaat om sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
  • Zorgaanbieders die onjuiste of onvolledige informatie geven bij het invullen van de vragenlijst voor (nieuwe) zorgaanbieders of zorginstellingen.

Inkoopproces

In de eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar stellen wij het nieuwe inkoopbeleid vast. Dit publiceren we elk jaar begin april. Vervolgens heeft u tot en met oktober de tijd om een contract af te sluiten of uw contract te verlengen. Begin november willen wij alle contracten voor het volgende kalenderjaar afgerond hebben.
 

Toelichting inkoopbeleid voor niet-digitale overeenkomsten

In ons inkoopbeleid maken wij een onderscheid tussen digitale overeenkomsten en standaard overeenkomsten. Levert u bijvoorbeeld ook klinische zorg? Dan kunt u geen digitaal contract afsluiten. 

Meer informatie over het verschil tussen digitale en standaard overeenkomsten vindt u op de pagina Contracten.

Tarieven GBGGZ 2017 

Wanneer u onder de digitale contractering valt, hanteert Coöperatie VGZ de NZa-tarieven. In uw contract vindt u welk percentage van dit NZa-tarief er in uw geval per product GBGGZ wordt vergoed. Voor het NZa-tarief verwijzen wij u naar de website van de NZa.