Onze hoofdpunten

Samen met zorgaanbieders streven we naar toekomstbestendige geboortezorg, waarin moeder en kind centraal staan. Daarom stimuleren we integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Daarnaast zetten we in op de beschikbaarheid van zorg voor alle kraamvrouwen en het bevorderen van de instroom van kraamverzorgenden. 

Betere zorg door integrale samenwerking

Door integraal samen te werken zien we dat zorgaanbieders problemen in de zorgketen eerder herkennen en deze effectief oplossen. Onderlinge samenwerking en het gezamenlijk werken vanuit 1 (digitaal) dossier, verbetert de kwaliteit van de zorg en maakt innovatie mogelijk. Wij hebben een voorkeur voor de borging van integrale samenwerking in 1 regionale juridische entiteit, oftewel IGO (integrale geboortezorg organisatie). 

Bewaken toegankelijkheid kraamzorg

Kraamzorg is niet altijd en overal voldoende beschikbaar. Daardoor krijgen onze leden soms geen of minder kraamzorg. Dit kunnen wij niet laten gebeuren en vinden we een onaanvaardbare situatie. Tegelijkertijd kennen we de personeelstekorten in de kraamzorg. En hebben we begrip voor de lastige positie waarin kraamzorgorganisaties zich kunnen bevinden.

In onze gesprekken met zorgaanbieders sturen we daarom op het zo eerlijk mogelijk verdelen van de beschikbare capaciteit over de kraamvrouwen. Ook sturen we op het voldoende beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen voor kraamverzorgenden.

Toewijzen van capaciteit

In sommige regio’s is een deel van het jaar onvoldoende kraamzorg beschikbaar om voor alle kraamvrouwen het geïndiceerde aantal uren te verzorgen. Hierdoor dreigen sommige kraamvrouwen helemaal geen kraamzorg te krijgen. Dit moeten we voorkomen. Alle kraamvrouwen hebben namelijk het recht op de zorg die zij nodig hebben. Wij vinden het daarom onaanvaardbaar als kraamzorgorganisaties de inschrijving van nieuwe kraamvrouwen weigeren wanneer de capaciteit in een regio onder spanning staat. Regionale samenwerking is dan noodzakelijk. Daarom vragen we kraamzorgaanbieders de capaciteit eerlijk te verdelen over alle kraamvrouwen.

Onder een eerlijke verdeling van capaciteit verstaan wij:

  1. Iedere kraamvrouw ontvangt minimaal 24 uur kraamzorg. Deze uren worden eventueel aangevuld met medische geïndiceerde uren.
  2. Overige uren kunnen pas verleend worden als het minimale aantal uren voor alle kraamvrouwen gegarandeerd is.

In 2024 zullen wij monitoren of deze eerlijke verdeling van capaciteit wordt toegepast.

Regionale knelpunten

In sommige regio’s ontstaan er gedurende het jaar knelpunten in de beschikbaarheid van geboortezorg. Ontstaan deze knelpunten? Dan nemen we tijdelijke maatregelen. Dit doen we in samenwerking met alle partijen. Het tijdelijk inrichten van een eerstelijns geboortecentrum is een mooi voorbeeld van zo’n maatregel.

Instroom kraamverzorgende bevorderen

Om de toegankelijkheid van kraamzorg te borgen is een gezonde instroom in het vakgebied erg belangrijk. Om dit te garanderen vinden wij het belangrijk dat de inspanningen voor het aantal opleidingsplaatsen solidair gedragen wordt. We vragen daarom bij de aanbieders informatie uit om een beter beeld te krijgen van het beschikbaar aantal opleidingsplaatsen.

In gesprek over toekomstbestendige kraamzorg

Op termijn zal bovenstaande helaas niet meer voldoende zijn. Daarom gaan we met alle partijen in gesprek over een toekomstbestendige organisatie. Om zo samen de kraamzorg toekomstbestendig te maken.  

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam