Uw gekozen zorgsoort:

Preferentiebeleid

In 2017 voert VGZ opnieuw een preferentiebeleid op geneesmiddelen om zo de kosten voor de gezondheidszorg betaalbaar te houden. De geneesmiddelen zijn preferent aangewezen voor een periode van twee jaar. Hiermee worden wisselingen voor verzekerden zoveel mogelijk voorkomen. Welke preferente middelen wij hebben aangewezen vindt u in de lijst preferente middelen (PDF).

 

Medische noodzaak

Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof, of als een bepaalde hulpstof een onwenselijke snellere of juist tragere opname van de werkzame stof veroorzaakt. In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Heeft een verzekerde nog nooit het preferente middel gebruikt? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. In die gevallen verwachten wij dat u als apotheker om opheldering vraagt bij de arts. Bij substitutie van geneesmiddelen die onderling niet uitwisselbaar zijn door verschillen in biologische beschikbaarheid, dient u om zorginhoudelijke redenen eerst instemming van de voorschrijver en patiënt te verkrijgen.

 

Informatie voor verzekerden

Wij informeren onze verzekerden over het preferentiebeleid op de websites van onze merken. U kunt ook onze folder over het preferentiebeleid (PDF) aan uw klanten meegeven.

 

Aanwijzing preferente geneesmiddelen

VGZ wijst preferente geneesmiddelen vaak aan via een offerteprocedure. Periodiek kunnen aanbieders dan een vertrouwelijk prijsaanbod doen op geneesmiddelen die in een offerteprocedure zijn opgenomen. VGZ wijst niet uitsluitend op basis van offertetrajecten preferente geneesmiddelen aan. VGZ kan op meerdere manieren tot een aanwijzing van preferente geneesmiddelen komen. Zo kan VGZ bijvoorbeeld gericht met één of enkele aanbieders in overleg treden om een afspraak te maken. Ook staat het aanbieders vrij om VGZ zelf met een voorstel te benaderen. Onder aanbieders van geneesmiddelen verstaat VGZ leveranciers van geneesmiddelen met een vergunning op grond van artikel 18 Geneesmiddelenwet.