Methotrexaatspuit van Injexate® per 1 mei 2018 voorkeursmiddel van VGZ

01-05-2018

VGZ wil dat een goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden, kiezen wij voor het zogenaamde voorkeursbeleid op geneesmiddelen. Van een aantal geneesmiddelen wordt alleen de variant met de laagste kosten vergoed. Het gaat dan om hetzelfde geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Per 1 mei 2018 geldt het voorkeursbeleid ook voor methotrexaatinjecties en is Injexate® als voorkeursmiddel aangewezen.

Methotrexaatinjecties worden onderhuids geïnjecteerd door patiënten met ontstekingsziekten, zoals reumatoïde artritis, psoriasis of de ziekte van Crohn. Vanaf 1 mei 2018 tot tenminste 31 december 2020 heeft VGZ als voorkeursmiddel gekozen voor het product Injexate® van leverancier Accord Healthcare. De aanwijzing van dit merk geldt voor alle geregistreerde sterktes: 7½ , 10, 12½, 15, 17½, 20, 22½, 25, 27½ en 30 mg.

Voor u als apotheker kan het betekenen dat u bij het eerstvolgende recept een ander merk methotrexaatinjectie aflevert aan verzekerden van VGZ en indien hier aanleiding voor bestaat in overleg treedt met de voorschrijver. Om een juiste begeleiding en instructie van de Injexate® spuit mogelijk te maken, kunt u de farmaceutische zorgprestatie instructie UR-geneesmiddel- gerelateerd hulpmiddel bij ons declareren. Aanvullend informatie- en instructiemateriaal voor patiënten is tevens beschikbaar en opvraagbaar bij Accord Healthcare.

De hoeveelheid vloeistof in de Injexate® spuit kan minder zijn dan bij andere merken van methotrexaatinjecties. Alle injecties bevatten echter de hoeveelheid methotrexaat die nodig is volgens het voorschrift. De werkzame stof, methotrexaat, is gelijk en dat geldt ook voor de hulpstoffen. Injexate® is alleen beschikbaar in de vorm van een wegwerpspuit. De naald zit al op de spuit en hoeft er niet opgedraaid te worden. Na toediening van de methotrexaat wordt de naald in de injectiespuit teruggetrokken, wat de kans op prikaccidenten verlaagt. Bovendien heeft Injexate® een kleurcodering voor de verschillende sterktes, om doseerfouten te voorkomen.

Het kan medisch onverantwoord zijn om de patiënt met het voorkeursmiddel te behandelen. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld een verminderde functie van de handcoördinatie of bij prikangst voor het gebruik van een spuit in plaats van een pen. VGZ gaat er vanuit dat het gebruik van de nieuwe spuit, of andere afwegingen om medische noodzaak te vermelden op het recept, altijd in goed overleg gebeurt tussen arts, apotheker en patiënt. Als er sprake is van medische noodzaak zal ook het andere product worden vergoed door VGZ.

Als enige zorgverzekeraar in Nederland verrekent VGZ de kosten van voorkeursgeneesmiddelen niet met het verplicht en vrijwillig eigen risico van patiënten. Vanaf 1 mei 2018 betalen verzekerden van VGZ dus bij gebruik van het voorkeursmiddel Injexate® geen eigen risico. De kosten voor de terhandstelling en instructie van het geneesmiddel vallen wel onder het eigen risico.

Het voorkeursbeleid op methotrexaatinjecties gaat in op 1 mei 2018. Gedurende de maand mei geldt echter een overgangsperiode, zodat u en de arts in de gelegenheid worden gesteld uitvoering te geven aan dit voorkeursbeleid. Voor zover u nog voorraad heeft van niet-preferente methotrexaatinjecties, kunt u deze in mei uitleveren en zullen deze volledig vergoed worden. In de profielberekening wordt rekening gehouden met deze overgangsperiode.