Onze visie op farmaceutische zorg

In het inkoopbeleid farmaceutische zorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.


Naar aanleiding van recente ontwikkelingen hebben we het inkoopbeleid voor 2021 aangepast per 01-07-2020. Hierover leest u meer in het nieuwsbericht 'Wijzigingen inkoopbeleid Extramurale Farmaceutische zorg 2021'. De eerste versie van het inkoopbeleid (gepubliceerd op 01-04-2020) kunt u hier downloaden. 
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de Extramurale Farmaceutische Zorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. Apotheekhoudenden leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 

We focussen daarbij op drie thema’s: 

  • Goede famaceutische zorg;
  • Beheersen zorgkosten;
  • Efficiënte distributie.

Goede farmaceutische zorg

Goede samenwerking over disciplines heen, leidt tot goede farmaceutische zorg. De farmacotherapeutische behandeling van patiënten start met een voorschrift van de voorschrijver. We gaan er vanuit dat voorschrijvers de richtlijnen volgen bij het uitschrijven van een medicamenteuze behandeling. Met een goede onderbouwing kan daarvan op individueel niveau afgeweken worden. Apotheekhoudenden werken idealiter samen met de voorschrijvers om het behandelplan af te stemmen rondom de patiënt. Zij hebben daarbij gezamenlijk een belangrijke taak als het gaat om het kiezen van het meest geschikte geneesmiddel, de medicatiebewaking en de juiste vorm van medicatiebegeleiding vanuit de apotheek.

Apotheekhoudenden hebben allerlei digitale ondersteuningsmogelijkheden voor het goed vormgeven van bovengenoemde taken. Denk daarbij aan clinical rules (medisch farmaceutische beslisregels) en medicatiebeoordelingen. Het is wenselijk dat apotheekhoudenden deze ondersteuning zoveel mogelijk voorafgaand aan de terhandstelling van een geneesmiddel inzetten.

Gepast gebruik van geneesmiddelen vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan zinnige zorg. Onder gepast gebruik vallen onder meer het volgen van start- en stopcriteria en het bewaken van de behandelduur. Uit spiegelinformatie blijkt dat apotheekhoudenden hier meer invulling aan kunnen geven dan tot nu toe het geval is. Wij maken daarom een speerpunt van verantwoord minderen en stoppen van medicatie in lijn met demedicaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarbij horen ook afspraken met voorschrijvers over het volgen van de richtlijnen.

We zien dat het huidige bekostigingsmodel -waarin hoger gebruik van medicijnen wordt beloond met een hogere omzet- gepast gebruik niet per definitie stimuleert. Samen met veldpartijen komen we daarom graag tot de juiste financiële prikkels om, waar mogelijk, te komen tot meer gepast gebruik van medicijnen. Wij zijn bereid om deze transitie te faciliteren door nieuwe en bestaande (facultatieve) zorgprestaties in te kopen. Wij stellen daarbij de voorwaarde dat de toegevoegde waarde aantoonbaar gemaakt wordt en de kosten niet toenemen. Tevens gaan we ervan uit dat de Nederlandse Zorgautoriteit tot een nieuw bekostigingsmodel komt voor de Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) in 2021. Dit zien wij als eerste stap. Wij nodigen zorgaanbieders uit om ideeën hierover, ook los van regelgeving, met ons te delen.

Beheersen zorgkosten

De geneesmiddelenkosten omlaag brengen en laag houden, blijft ook de komende jaren noodzakelijk. De snel stijgende kosten in de gezondheidszorg -en specifiek de kosten van geneesmiddelen- stellen ons voor deze uitdaging. Daarom stimuleren wij voorschrijvers en apotheekhoudenden om het gebruik van dure geneesmiddelen waar mogelijk terug te dringen als er goedkopere generieke of therapeutische alternatieven beschikbaar zijn. Zo dragen we bij aan betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dit vereist nauwe samenwerking en goede communicatie met alle betrokken partijen.

We zorgen samen met voorschrijvers, apotheekhoudenden en patiënten voor een goede uitvoering van ons geneesmiddelenbeleid. We doen dit onder meer door:

  • Te streven naar lage geneesmiddelenprijzen en een eerlijke vergoeding voor de geleverde zorg.
  • Het vrijstellen van (verplicht en vrijwillig) eigen risico bij het gebruik van preferente geneesmiddelen.
  • Verbeteren van de informatie aan patiënten en voorschrijvers bij het wisselen van medicijnen.

Efficiënte distributie

In ons inkoopbeleid zoeken we verder de balans tussen voldoende keuzevrijheid voor verzekerden en een efficiënte inrichting van het zorglandschap. Wat betreft de distributie van medicijnen stimuleren we innovatie en toepassing van nieuwe technologie. Door efficiënter werken te stimuleren, ontstaat ruimte om te investeren in betere zorg voor de patiënt.

Wij zijn voorstander van het scheiden van de distributie van geneesmiddelen en farmaceutische zorgverlening. Distributie kan soms efficiënt en grootschalig worden opgezeten afgestemd op de behoefte of het gebruik van de patiënt. Chronische patiënten die goed ‘ingesteld’ zijn, kunnen hun medicatie voor langere periode afgeleverd krijgen. Met de hedendaagse technologie kan goede farmaceutische zorg onafhankelijk van tijd of plaats geleverd worden (bijvoorbeeld via internetfarmacie). We nodigen zorgaanbieders uit om ideeën voor betere of meer doelmatige farmaceutische zorg aan ons voor te leggen. Dit kan via ons contactformulier of via de zorginkoper met wie u contact heeft. Wij zijn voornemens om deze zorgaanbieders te ondersteunen in deze ontwikkeling en waar mogelijk exclusief te contracteren in 2021 en de daaropvolgende jaren.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 een inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord