Online medicijnservice: de belangrijkste aandachtspunten en zorgen toegelicht

De afgelopen maanden hebben we tijdens en voor de inkoopprocedure met verschillende zorgaanbieders gesprekken gevoerd over de online medicijnservice, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van farmaceutische zorg die wij in 2022 aan onze leden aanbieden. Tijdens deze gesprekken hebben we de belangrijkste zorgen en aandachtspunten besproken. In onderstaand bericht lichten we graag toe hoe wij deze belangrijkste zorgen en aandachtspunten meenemen in onze procedures en de ontwikkeling van de online medicijnservice.

Zorg op maat

We zien steeds vaker dat patiënten niet meer voor één route kiezen en dat er steeds meer behoefte is aan het zelf organiseren van zorg op maat. Vanuit patiëntperspectief is dit precies waar Coöperatie VGZ met de online medicijnservice aan tegemoet wil komen. We willen onze leden de mogelijkheid bieden om zelf te kiezen hoe zij farmaceutische zorg ontvangen: online of aan de balie van openbare apotheken.

Johan van Zeelst, Manager Zorginkoop: “We zien de online medicijnservice als aanvulling op het huidige aanbod Farmaceutische zorg. Dit betekent dat wij patiënten niet gaan verplichten om gebruik te maken van de online medicijnservice.

We zijn ons ervan bewust dat deze service leidt tot een verandering in het farmaceutische zorglandschap. Samen met de verschillende beroepsgroepen willen we deze verandering vormgeven, met het patiëntperspectief voorop en rekening houdend met de belangen van de verschillende beroepsgroepen die rondom de patiënt georganiseerd zijn.

Kwaliteit van online farmaceutische zorg

Een veelgehoord aandachtspunt gaat over de kwaliteit van online farmaceutische zorg. Wij snappen de zorgen die hierover geuit worden. Daarom stellen we aan online farmaceutische zorg dezelfde eisen als aan fysieke zorg in openbare apotheken. De gecontracteerde aanbieders voldoen aan alle vereisten zoals de NZa die stelt.

Daarnaast hebben we met de aanbieders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van medicatiebeoordelingen en de eerste uitgiftebegeleiding. We vinden het namelijk erg belangrijk dat onze leden dezelfde kwaliteit van zorg ervaren als in een openbare apotheek. Uiteraard toetsen we tussentijds of aanbieders aan deze kwaliteitseisen voldoen. Dit doen wij ook bij openbare apotheken. We maken hierin dus geen onderscheid.

Op basis van de algemene, toenemende vraag naar zorg op afstand hebben wij het voorstel gedaan om samen met de belangenorganisaties te onderzoeken wat er nodig is om de verschillende vormen van farmaceutische zorg naast elkaar te organiseren. Bijvoorbeeld door samen concrete protocollen uit te werken, zodat we deze in de toekomst kunnen toevoegen aan de professionele standaard.

Onderlinge bereikbaarheid tussen de online aanbieders en verwijzers

We vinden dat er in de praktijk geen verschil mag zijn in de onderlinge bereikbaarheid tussen de online aanbieders en verwijzers, vergeleken met de praktijk bij openbare apotheken. We verwachten van de online aanbieders dat zij binnen 24 uur reageren als een huisarts een vraag heeft over bijvoorbeeld het medicijngebruik van een patiënt. Voor spoedvragen stellen we hier bovendien de eis dat de vraag van de huisarts binnen 4 uur beantwoord wordt.

We zijn ons bewust van het feit dat deze afspraken vooralsnog alleen op papier zijn gemaakt. Daarom gaan we actief monitoren of de online aanbieders de gemaakte afspraken nakomen.

Regionale samenwerking en afspraken

De regionale samenwerking is een belangrijk aandachtspunt. We begrijpen dit en onderzoeken op dit moment hoe we de aanhaking bij de bestaande regionale Farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) kunnen faciliteren. Dit doen we niet alleen in de gebieden waarin wij marktleider zijn (en waar we dus al contacten hebben met huisartsengroepen), maar we willen dit ook op landelijk niveau bespreekbaar maken met andere zorgverzekeraars.

Zowel in de FTO’s als in de geplande gesprekken met andere zorgverzekeraars willen we graag het voortouw nemen om zorg op afstand op regionaal niveau in te passen.

Johan van Zeelst, Manager Zorginkoop: “De online aanbieders zijn bovendien verplicht om te handelen in lijn met regionale samenwerkingsafspraken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de online medicijnservice het succes van regionale samenwerkingen tegenwerkt.

Samen met de belangenorganisaties willen we onderzoeken wat er nodig is om de toenemende landelijke vraag naar zorg op afstand goed aan te laten sluiten bij de huidige regionale aanpak. We vragen daarom om eventuele signalen uit de praktijk actief met ons te delen. Zo bewaken we de regionale afspraken en zorgen we er samen voor dat het online aanbod van farmaceutische zorg hierbij aansluit.

Bekostiging openbare apotheek

Tijdens de inkoopprocedure voor de online medicijnservice hebben we vaker vragen gekregen over de impact van de online medicijnservice op de bekostiging van openbare apotheken. Dat hierover zorgen zijn begrijpen wij. Aankomend jaar willen we samen met onder andere belangenorganisaties monitoren wat de online medicijnservice doet met de patiëntenpopulatie in openbare apotheken. Dit geeft inzicht in eventuele effecten op de huidige bekostiging van openbare apotheken en geeft richting aan toekomstige contractonderhandelingen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam