Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Daarnaast zijn er steeds grotere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dit doen we door aandacht te hebben voor gezond, gelijk en groen

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat verwachten we als zorgverzekeraars van zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, verwachten we van zorgaanbieders dat zij:

 • Zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • Duurzaamheid verankeren in hun strategie.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

 • Zorgverzekeraars maken met zorgpartijen afspraken over terugdringen van medicijnverspilling (artikelen 6.2d en 6.2f GDDZ).
 • Zorgverzekeraars gaan met apotheekketens in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche (KNMP). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de apotheekketen te bespreken en te stimuleren met verduurzamingsdoestellingen aan de slag te gaan. 

  We volgen de top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan, zoals na afstemming met de betreffende verenging opgenomen in het uitvoeringsplan van de zorgbranche. De top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven wordt naar verwachting later dan dit inkoopbeleid gepubliceerd.

Wat verwacht VGZ van zorgaanbieders?

Het verkleinen van de impact van medicijngebruik op klimaat en milieu is een van onze focusgebieden om de zorg te verduurzamen. Daarom stimuleren we zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie concreet aan de slag te gaan met het verduurzamen van de farmaceutische zorg. Zo verwachten wij in 2024 van apothekers dat zij:  

 • Een plan van aanpak tegen medicijnverspilling opstellen (bekijk voorbeelden van maatregelen in ‘Verspil geen pil’), inclusief doelen voor 2026 en met speciale aandacht voor:
  (1) het gepast afleveren van geneesmiddelen
  (2) de inname en heruitgifte van geneesmiddelen die niet gebruikt zijn
  (3) voorraadbeheer van geneesmiddelen

 • Patiënten actief informeren over het belang van de inzameling van restanten van medicijnen en monitoren welke restanten van medicijnen worden ingeleverd.

 • Gepast gebruik van medicatie stimuleren door voorschrijvers en patiënten te adviseren over:
  (1) het tijdig afbouwen van medicatie (het bewaken van de behandelduur, het volgen van stop- en startcriteria en een tijdige evaluatie)
  (2) beschikbare interventies die mogelijk het gebruik van medicijnen voorkomen of verminderen 
  (3) geneesmiddelen die milieuvriendelijk(er) zijn

Wat doet VGZ?

Ook wij gaan in 2024 actief aan de slag met het verduurzamen van de farmaceutische zorg. Dit doen we onder andere door:

 • Onze leden te informeren over:
  (1) het terugbrengen van restanten van medicijnen naar de apotheek
  (2) het effecten van medicijngebruik op milieu en klimaat en de duurzame keuzes die leden hierin kunnen maken.
 • Met zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie in gesprek te gaan over duurzaamheid en waar mogelijk aanvullende afspraken hierover vast te leggen in onze overeenkomsten.
 • Bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van ‘groene farmaceutische zorg’ actief op te halen en te verspreiden onder zorgaanbieders.
 • Duurzaamheidsverklaringen op te vragen bij onze leveranciers van preferente middelen en door met hen in gesprek te gaan over de verdere verduurzaming van de medicijnproductie.
 • De criteria voor de minimale houdbaarheid van geneesmiddelen die op voorraad liggen los te laten. Dit vergemakkelijkt het voorraadbeheer bij leveranciers en zorgt voor minder onnodige vernietiging van geneesmiddelen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam