Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke opgave. Een stijgende zorgvraag door de vergrijzing, de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk en oplopende wachttijden zijn de uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Personeelstekorten in de zorg

Door de dubbele vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Dit betekent dat binnen de groep 65-plussers, het aandeel 80-plussers toeneemt. Dit is over het algemeen een groep die veel zorg nodig heeft. Deze zorg kan alleen door steeds minder mensen geleverd worden. Voor bijna alle zorgsectoren is namelijk de verwachting dat de totale vraag naar zorg blijft toenemen. En zelfs nog sterker zal stijgen dan voorheen. Dit vraagt om radicale oplossingen, zodat patiënten de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten ons daarom aan bij de oplossingsrichtingen die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) zijn geformuleerd:

 • Zoeken naar innovatieve werkvormen
  Het zorgproces anders organiseren door de inzet van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
 • Medewerkers behouden 
  Door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
 • Leren en ontwikkelen 
  Met blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen meegroeien met het anders werken in de zorg

Samen op zoek naar slimme oplossingen en innovaties

Om de zorg toegankelijk te houden, gaan we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan en fysiek als dat nodig is.

We doen dit zowel door het opschalen van onze Good Practices, als met onze FIT-initiatieven (initiatieven gericht op een gezonde bedrijfsvoering).

Zelfredzaamheid vergroten

Daarnaast verwachten we dat patiënten zelf een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de vermindering van de werkdruk in de zorg. Bepaalde handelingen kunnen ze namelijk vaak zelf verrichten in de thuissituatie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hulpmiddelen en technologieën en na een instructie van een zorgaanbieder. Patiënten ervaren hierdoor vaak een grotere mate van zelfregie en zelfstandigheid. Hierdoor wordt de werkdruk in de eerstelijnszorg verlaagd en kunnen de kostbare arbeidsuren ingezet worden waar het wel nodig is.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam