Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties

U kunt uw zorgkosten rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van Vecozo. Wij accepteren geen handmatige declaraties van zorgaanbieders. Voor het elektronisch declareren maakt u gebruik van de AP304/305-standaard (versie 8.0).

Declareren via Vecozo

Om via Vecozo te declareren, gebruikt u een softwareprogramma. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten van Vektis. Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling tot 12 maanden de tijd om de zorgkosten bij ons te declareren. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo.

Declareren chronisch gebruik

Onder chronisch verbruik verstaan wij een verwacht gebruik van minimaal 6 maanden per jaar. Bij de eerste uitgifte mag u voor maximaal 15 dagen aan geneesmiddelen meegeven. Bij vervolguitgiftes kunt u – bij chronisch gebruik – voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden geneesmiddelen meegeven. Indien de declaratieprijs voor één maand meer dan € 1.000 is, mag u maximaal voor één maand aan geneesmiddelen meegeven. Soms is het nodig dat u een geneesmiddel vaker dan eens per 3 maanden aflevert. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van de patiënt anders in het geding komt, of omdat de houdbaarheid van de geneesmiddelen korter is dan 3 maanden. U mag dan maximaal één keer per maand de standaarduitgifte declareren. Moet een medicijn vaker dan een keer per 4 weken geleverd worden, dan is er sprake van een weekterhandstelling. U mag hiervoor maximaal een keer per week het tarief voor aflevering per week bij ons declareren. Dit geldt overigens ook voor niet-chronische verstrekkingen. U leest hier meer over in bijlage 1 van uw zorgovereenkomst.

Declareren geneesmiddelen uit het buitenland bij leveringsproblemen

Wij vergoeden geneesmiddelen uit het buitenland als ze zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering én het middel tijdelijk of permanent niet leverbaar is in Nederland. In deze memo leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen.

Declareren apotheekbereidingen

Verzekerden kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor een apotheekbereiding of magistrale receptuur. In deze memo (PDF) leest u meer over de vergoeding en declaraties van apotheekbereidingen.

Declareren geneesmiddelen besteld uit het buitenland en afgeleverd in Nederland bij zeldzame indicatie

Er zijn situaties waarbij een verzekerde een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Dan kan een geneesmiddel uit het buitenland aan de orde zijn. In deze memo (PDF) leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen.

Verwerking declaraties

Wij verwerken declaraties volgens het GIGFIF-principe (goed is goed, fout is fout). Dat betekent dat we juist ingediende declaraties direct verwerken. Levert u een foutieve declaratie aan, bijvoorbeeld met een verkeerde prestatiecode? Dan wijzen wij de foute declaratieregel af. Als u via Vecozo declareert, kunt u uw declaratie ook via Vecozo volgen. U ziet wat de status is, hoeveel u vergoed krijgt en (zo nodig) waarom een declaratie is afgewezen. Ook krijgt u via Vecozo een elektronische afrekenspecificatie. 

Betalingstermijn en voorwaarden

Als u de maandelijkse declaratie binnen de eerste 4 dagen van de maand indient, zullen wij de declaratie uiterlijk de 20e van die maand betaalbaar stellen. Deze termijn geldt alleen als de declaratie de geautomatiseerde screening goed doorloopt. Is dit niet het geval dan informeren wij u hierover via retourinformatie. Declaraties ingediend na de 4e van enige maand worden betaald binnen 30 dagen. Al onze betalingen zijn voorlopig. Dit houdt in dat wij betaalde bedragen kunnen terugvorderen naar aanleiding van controles. Voordat wij vergoedingen terugvorderen, sturen we u een schriftelijke toelichting. We verrekenen de terugvordering in de regel altijd met een andere declaratie.

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de farmaceutische EI-standaard van Vektis, AP304/305 versie 8.0. Informatie over crediteren leest u in het document ‘Standaardbeschrijving’ op pagina 25. Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 16 declareerde en wij € 14 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 14 in op de creditregel. U hoeft een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren. Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag. Wij verrekenen dit bedrag met de eerstvolgende declaratie die we aan u uitbetalen.

Vragen van verzekerden

Heeft een verzekerde vragen over zijn of haar vergoeding? Laat hem of haar dan contact opnemen met onze klantenservice.