Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. De zorg is gericht op het behandelen van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek. Behandeling is er op gericht om aangeleerde functies te bestendigen en specifieke expertises in te zetten die de huisarts ondersteunen. Door de juiste inzet van GZSP zorgen we er voor dat onze leden langer thuis kunnen wonen. De specifieke expertises en voorzieningen die worden ingezet vanuit de GZSP-zorg hebben een waardevolle bijdrage over de gehele zorgketen.

Doelmatigheid binnen de GZSP

Vanuit de GZSP moeten we verbinding maken met het ELV en de GRZ. Dit zorgt voor een sluitende zorgketen voor onze leden die in aanmerking komen voor GZSP-zorg. Zo kunnen leden zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar waar geneeskundige behandeling nodig is maar niet past binnen de zorgsoorten ELV of GRZ, biedt de GZSP uitkomst volgens het principe van stepped care. Het is daarbij belangrijk dat het zorgaanbod van de GZSP wordt geleverd vanuit een keten van expertise rond onze thuiswonende leden.

Zichtbare specialist ouderengeneeskunde (SO)

We dragen graag bij aan de zichtbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Het moet voor de huisarts makkelijk en vanzelfsprekend zijn om de SO te betrekken bij de zorg voor ouderen met meervoudig complexe problematiek. Het is de bedoeling dat de SO een geïntegreerde, adviserende functie krijgt binnen de samenwerking met de huisarts en wijkverpleging. Om dit te bereiken halen we graag kennis en goede voorbeelden van samenwerking met aandacht voor de positie van de SO op bij zorgaanbieders.

Samenwerking

De samenwerking tussen regionale huisartsenorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) organisaties en de SO is belangrijk. Het netwerk dat hiermee ontstaat voorkomt namelijk zwaardere zorg of stelt die uit. Gezamenlijk proactief en preventief optreden leidt op korte termijn tot minder instroom in het ziekenhuis en op de langere termijn tot een verbeterde gezondheidssituatie van onze leden in de wijk. We vinden het belangrijk dat samenwerkingen in de wijk gericht zijn op het voorzien van passende zorg voor al onze leden, het voorkomen van overlap in geboden zorg en het verder ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen. Het doel is om de zorg rondom onze leden te organiseren en versnippering te vermijden.

Taken delegeren

Het is van belang dat we zo efficiënt mogelijk om gaan met de beschikbare capaciteit binnen de GZSP. Als het gaat om zorg die geleverd wordt door de SO, bieden we daarom de mogelijkheid aan van taakdelegatie naar de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistant (PA). Hiermee stimuleren we indirect het bieden van opleidingsplaatsen voor de VS.

Daarnaast onderzoeken en bespreken we met zorgaanbieders de behoeften naar het opzetten van een regionale pool voor VS-en. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de taakdelegatie sluiten we aan bij het standpunt van Verenso. Het is wenselijk om uiteindelijke toe te werken naar een aparte betaaltitel voor de VS en PA, waarvan de ontwikkeling wordt gevolgd op ZN-niveau.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam