Onze visie op ELV, GRZ en GZSP

In het inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen hebben we het inkoopbeleid voor 2021 aangepast per 01-07-2020. Hierover leest u meer in dit nieuwsbericht. De aanvullingen op het inkoopbeleid 2021 bekijkt u hier.
Ontwikkelingen coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor ELV, GRZ en GZSP past binnen het streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. Het behouden en waar mogelijk verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt staat daarbij centraal. Daarnaast is een effectieve en efficiënte organisatie van de eerste lijn noodzakelijk om mensen langer thuis te laten wonen of de terugkeer naar huis te bevorderen.

Bij Eerstelijns Verblijf (ELV) is sprake van een tijdelijke periode van intramurale zorg met de verwachting dat de patiënt op korte termijn voldoende herstelt en weer thuis kan wonen.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is multidisciplinaire zorg voor laag-belastbare ouderen na een acute aandoening of acute functionele achteruitgang met een reële verwachting op herstel. Deze revalidatie is erop gericht dat de cliënt weer naar huis kan. Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek.

We focussen daarbij op drie thema’s: 

  • Regionaal betere benutting van ELV en GRZ voor cliënten waarvoor het passend is;
  • Doorontwikkeling regionale coördinatiefunctie;
  • Soepele overheveling GZSP vanuit de WLZ.

Regionaal betere benutting van ELV en GRZ voor cliënten waarvoor het passend is

We streven ernaar dat verzekerden voor wie een behandeling in een ELV- of GRZ-omgeving het meest passend is, daar terechtkomen in plaats van in het ziekenhuis. Datzelfde geldt voor verzekerden die na een ziekenhuisopname voldoende hersteld zijn om uit te kunnen stromen naar ELV-GRZ, en daarna naar huis.

Zeker waar het gaat om de capaciteitslimieten van ziekenhuizen en de zogenoemde ‘verkeerd bed problematiek’, is de juiste zorg op de juiste plek erg belangrijk.

We willen de benutting van ELV en GRZ verbeteren door:

  • Meer aandacht te besteden aan de doorstoom van patiënten in de keten (ook in combinatie met de financiële prikkels).
  • Concrete interventies (door) te ontwikkelen.
  • Afspraken te maken met zorgaanbieders zodat de verplaatsing daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Doorontwikkeling regionale coördinatiefunctie

Per 1 januari 2020 is voor iedere regio de toegang tot kortdurende verblijfszorg (ELV, GRZ, crisiszorg WLZ) geborgd via een centrale coördinatiefunctie. Goede coördinatie is van groot belang voor het beter laten aansluiten van vraag en aanbod. Wij streven ernaar dat deze functie overal goed werkt en de nodige inzichten geeft, waarbij minimaal de 4 functionaliteiten geborgd zijn.

Daarnaast willen we met zorgaanbieders verkennen of en hoe deze regionale coördinatiefunctie uitgebreid kan worden naar andere zorgsoorten.

Soepele overheveling GZSP vanuit de WLZ

Een deel van de GZSP is per 1 januari 2020 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Het gaat hierbij om zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

In 2021 worden de overige onderdelen onder de vlag van de GSZP overgeheveld van de WLZ naar de ZVW. Wij zetten in op een soepele overheveling, zodat de zorg van de betreffende cliënten zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Door de inzet van GZSP kan de toestroom naar de WLZ verminderd of vertraagd worden.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines. In het inkoopbeleid ELV, GRZ en GSZP 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar. Op 30 juni 2020 zijn de aanvullingen op het inkoopbeleid 2021 gepubliceerd, deze bekijkt u hier.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord