Procedure machtigingsaanvraag GZSP-zorg in een groep 

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. Vanaf 1 januari 2021 geldt voor GZSP-zorg in een groep een machtigingsprocedure. Dit geldt voor de prestaties "Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten" en "Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet aangeboren hersenletsel". Op deze webpagina geven wij u graag uitleg over waarom we hiervoor hebben gekozen en leest u meer over hoe wij deze machtigingsaanvragen in behandeling nemen (de procedure).

Over geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

In 2019 viel de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Per 2020 is een deel van de GZSP - de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) - overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Vanaf 1 januari 2021  wordt ook de dagbehandeling, die onderdeel was van de Wlz-subsidieregeling GZSP overgeheveld naar de Zvw. Dit onderdeel dagbehandeling heet binnen de Zvw 'zorg in een groep'. Lees hier meer over in de Q&A voor huisartsen op ZNnet of in de Nza Beleidsregel

Het jaar 2020 was een overgangsjaar ter voorbereiding op de volledige overheveling in 2021. Meer hierover, de inkoopcriteria en het zorginkoopproces staan beschreven in ons inkoopbeleid. Sinds 1 januari 2021 hebben we in onze polisvoorwaarden opgenomen dat er voor GZSP-zorg in een groep een machtigingsprocedure geldt.

Waarom machtigingsaanvragen GZSP-zorg in een groep?

We ontvangen geregeld vragen over machtigingen, bijvoorbeeld ‘Waarom is er een machtiging nodig?’. Allereerst is het machtigingsbeleid bedoeld om uw patiënten, onze verzekerden te beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Doordat een machtiging vooraf aangevraagd moet worden, kan men nooit achteraf verrast worden met eventuele zorgkosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het geeft dus vooraf duidelijkheid.

GZSP-zorg in een groep is voor zorgverzekeraars een nieuwe aanspraak. We machtigen deze aanspraak om meer inzicht te krijgen in deze zorgsoort, en door systematisch te monitoren in hoeverre de zorg passend is binnen de uitgangspunten GZSP zoals vermeld in de Nza beleidsregels en onze verzekeringsvoorwaarden.

Daarnaast controleren we met het machtigingsbeleid of de zorg überhaupt voor vergoeding in aanmerking komt. In het verlengde daarvan helpt het machtigingsbeleid ons dus met het eerlijk toekennen van zorg. Het machtigingsbeleid verplicht ons tevens om kritisch te zijn ten aanzien van de doelmatigheid en de betaalbaarheid van zorg.

In het geval van GZSP-zorg in een groep is het daarnaast zo dat we met het machtigingenbeleid de overheveling vanuit de subsidieregeling kunnen monitoren. Door vooraf de zorg te machtigingen krijgen we in beeld wat de omvang van de doelgroep is, welke multidisciplinaire inzet er benodigd is en hoeveel (dagdelen) zorg er nodig is in relatie tot de behandeldoelen. De looptijd van de machtiging GZSP is maximaal twee jaar vanaf het moment dat de toekenning voor Zorg in Groep is gedaan. Als er na het einde van de periode nog steeds sprake is van noodzaak GZSP zorg in Groep, dan kan een nieuwe aanvraag bij ons ingediend worden (zie voorwaarden vervolgaanvraag).

Welke procedure wordt er gevolgd?

Bij machtigingsaanvragen GZSP-zorg in een groep hanteren wij een eenduidige procedure die vergelijkbaar is met andere machtigingsgebonden zorgvragen of zorgactiviteiten. Voor het indienen van de machtigingsaanvraag vult u het webformulier 'Aanvraag machtiging GZSP zorg in een groep' volledig in (dit formulier is beschikbaar vanaf 01.12.2020). Naast het invullen van het webformulier voegt u ook de gevraagde bijlages toe.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze verwerkt en voorgelegd aan één van onze medisch adviseurs. Zo nodig vraagt de medisch adviseur bij de huisarts of regiebehandelaar nog aanvullende informatie op of vindt er aanvullend overleg plaats met de regiebehandelaar. Wanneer er onduidelijkheden en/of twijfels zijn, wordt de machtigingsaanvraag door twee van onze medisch adviseurs beoordeeld volgens het 'vier-ogen-principe'.

Welke toetsingscriteria worden er gehanteerd?

Een machtigingsaanvraag voor GZSP-zorg in een groep, wordt inhoudelijk getoetst aan de hand van drie criteria. Er wordt getoetst:

 • of het gaat om een vorm van zorg die valt onder het verzekerde pakket.
 • of de zorg voldoet aan de criteria van stand van de wetenschap en praktijk.
 • of de verzekerde op die vorm van zorg redelijkerwijs is aangewezen. Dit wordt ook wel de toets op de rechtmatigheid en de doelmatigheid genoemd.

Bovenstaande toetsingscriteria zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en beroepskaders die door de beroepsgroep zijn opgesteld. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de website van de beroepsgroepen Verenso en de NVAVG. Meer over de kaders en standpunten leest u op de website van ZN en de Nza beleidsregels kunt u hier en hier bekijken.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

Om goedkeuring te verkrijgen voor een machtigingsvraag GZSP-zorg in een groep en er een mogelijkheid tot aanspraak op zorgkosten bestaat, moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden:

 • GZSP-zorg in een groep is uitsluitend voor patiënten vanaf 18 jaar en ouder.
 • Een complete aanvraag dient de volgende zaken te bevatten:
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier met de vereiste bijlagen

  Afbeelding: voorbeeld van het aanvraagformulier (let op: het definitieve aanvraagformulier wordt per 01.12.2020 op deze website gepubliceerd)
 • een ondertekend behandelplan door cliënt of wettelijk vertegenwoordiger
 • een gemotiveerde verwijsbrief aanwezig met een duidelijke vraagstelling t.a.v. GZSP-zorg in een groep. Hierbij gaat het o.a. om de reden (onderbouwing) voor verwijzing en de vraagstelling van de verwijzer. Deze voorwaarde is conform de verzekeringsvoorwaarden voor alle verwijzingen naar GZSP.
 • De gevraagde en/of voorgestelde zorg betreft de zorg zoals (in dit geval Specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicaptenzorg of regiebehandelaar) die plegen te bieden. Hierbij wordt aangesloten bij de professionele kaders en richtlijnen voor GZSP regiebehandelaren.
 • De voorgestelde zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.
 • De verzekerde is naar aard en omvang aangewezen op de voorgestelde zorg.
 • Specifieke informatie bij de aanvraag voor behandeling: medische gegevens (diagnose, ziektegeschiedenis}, behandelplan met behandeldoelen (ondertekend door regiebehandelaar en cliënt of wettelijk vertegenwoordiger), inzet behandelaren/ andere disciplines.
 • Er is een gemotiveerde onderbouwing voor het aantal dagdelen dat nodig is om het behandeldoel te bereiken, inclusief te verwachten behandelduur.
 • Bij een verlenging: zie Nieuwe machtigingsaanvraag bij vervolgbehandelingen.

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt GZSP-zorg in een groep voor maximaal 2 jaar gemachtigd.

Nieuwe machtigingsaanvraag bij vervolgbehandelingen

Wanneer een vervolgbehandeling medisch noodzakelijk is, moet er opnieuw toestemming gegeven worden met een machtigingsaanvraag. De reden hiervoor is dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat in het overgrote deel van de gevallen de behandeling binnen de termijn zoals eerder is aangevraagd, afgerond kan worden. Elke vervolgaanvraag vraagt daarom een medische onderbouwing (zoals bovenstaand beschreven) en de toevoeging van een evaluatieverslag van het voorgaande behandelplan.

Vervoer van en naar de dagbehandeling

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het vervoer van en naar de dagbehandeling overgeheveld naar de Zvw. Heeft uw cliënt vervoer nodig? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier van de machtiging GZSP Zorg in een groep. Na goedkeuring ontvangt uw cliënt een machtigingsbrief, waarna contact opgenomen kan worden met de vervoerder om de ritten in te plannen. Voor het vervoer kan uw cliënt gebruik maken van de vervoerders die wij hebben gecontracteerd. In de Zorgzoeker op onze website vindt u per postcode de gecontracteerde aanbieders.

De facturatie van de ritten vindt vervolgens plaats tussen de gecontracteerde vervoerder en Coöperatie VGZ. Hier hoeft u als zorgaanbieder verder niks meer voor te doen. Heeft u vragen over het organiseren van vervoer? Wij helpen u graag. Bekijk onze service- en contactpagina voor de diverse contactmogelijkheden.

Wanneer is er geen aanspraak (meer) mogelijk?

Uw patiënt heeft geen mogelijkheid (meer) op aanspraak, wanneer:

 • Het doel van de behandeling bereikt is en er geen vervolgdoel is gesteld voor zorg in een groep. 
 • De zorg afgeschaald kan worden naar reguliere eerstelijnszorg.
 • Blijkt dat het behandeldoel niet wordt behaald, bijvoorbeeld door achteruitgang.  
 • Iemand niet meer in een groep kan functioneren. 
 • Deelname te belastend wordt.
 • De patiënt niet meer (veilig) naar de locatie kan komen. 
 • De veiligheid van patiënt, medepatiënten of medewerkers in het geding is. 
 • Er een klinische opname is. 
 • 24-uurs zorg/toezicht nodig is.

Dien de machtigingsaanvraag tijdig in

Wij vragen u vriendelijk om de machtigingsaanvraag minimaal 2 weken voordat de zorg in een groep start, in te dienen. Zo kunnen wij de aanvraag tijdig verwerken en is er vóór de start duidelijkheid over (de hoogte van) de vergoeding. Zonder definitieve goedkeuring is er geen mogelijkheid tot vergoeding van deze zorg.

Veelgestelde vragen

 • Voor wie moet er een machtiging dagbehandeling aangevraagd worden?

  De machtiging dagbehandeling dient aangevraagd te worden voor:

  • Mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie (1004)
  • Mensen met complexe somatische aandoening (1004)
  • Mensen met een lichamelijke handicap (1005) 
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (1005)

  U hoeft geen machtiging aan te vragen voor de dagbehandeling Huntington (1006). Maakt u gebruik van de dagbehandeling Huntington en wilt u gebruik maken van zittend ziekenvervoer, dan dient u hiervoor wel een machtiging aan te vragen.

   
 • Moet er ook een machtiging aangevraagd worden als er nog een lopende CIZ indicatie is?

  Ook voor cliënten die reeds gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling, moet een machtiging aangevraagd worden.

  Op het moment dat de indicatie vanuit het CIZ doorloopt in 2021 dan hoeft alleen het indicatiebesluit bijgevoegd te worden aan de aanvraag. Wij nemen dan dit indicatiebesluit en einddatum over en zullen de machtiging voor de dagbehandeling afgeven. 

  Indien de indicatie niet doorloopt in 2021 of het betreft een nieuwe client dan zullen wel alle documenten zoals een behandelplan, verwijsbrief etc. toegevoegd moeten worden.

   
 • Wat als er niet op tijd een machtigingsaanvraag dagbehandeling is ingediend?

  In principe moet de machtigingsaanvraag minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd. Wij begrijpen dat dit een nieuwe werkwijze is en vinden het belangrijk dat verzekerden gebruik kunnen maken van de dagbehandeling. 

  Dit betekent dat er tot en met 31-03-2021 met terugwerkende kracht een machtigingsaanvraag ingediend kan worden. Let op! Zolang er geen machtiging aanwezig is kan de zorg niet worden uitbetaald en wordt de declaratie afgewezen. Wacht dus met het indienen van de declaratie tot dat de machtiging is afgegeven.  

 • Hoe wordt de machtiging vervoer van en naar de dagbehandeling aangevraagd?

  Op het moment dat u als zorgaanbieder de machtiging aanvraagt voor de dagbehandeling, kan in deze dezelfde aanvraag ook worden aangegeven of de verzekerden gebruik wenst te maken van zittend ziekenvervoer. Als de machtiging voor de dagbehandeling wordt afgegeven, dan wordt tegelijkertijd ook een machtiging voor vervoer afgegeven. Verzekerden hoeven dus niet nog apart nog een machtiging voor vervoer aan te vragen. 

  Aangezien er voor de dagbehandeling Huntington geen machtigingsvereiste is, dient de verzekerden hiervoor wel nog apart een machtiging aan te vragen voor vervoer

   
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord