Projectcriteria

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van onderstaande criteria en voorwaarden.

Procedurele criteria

 • De aanvraag is ingediend door één of meerdere onder de beleidsregel eerstelijns disciplines of een partij die dit doet namens deze doelgroep
 • Het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
 • De continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
 • Het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering 
 • Het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek

Inhoudelijke criteria

 • Het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg
 • Het project bevordert de samenwerking met andere partijen
 • Er is in de regio voldoende draagvlak voor het project 
 • Het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg)
 • Het project betreft geen zorgverlening
 • Het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep

Financiële criteria

 • VGZ houdt het recht om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project

Overige voorwaarden:

 • Er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project, zoals vastgelegd in de projectovereenkomst
 • Het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten
 • De projectaanvrager heeft de bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen 
 • De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:
 • activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
 • activiteiten in het kader van belangenbehartiging
 • huur accommodatie en catering (VGZ gaat er vanuit dat één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
 • scholing en training
 • PR en communicatie (foldermateriaal)
 • vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
 • licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
 • wetenschappelijk onderzoek
 • huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (de aanvragende organisatie dient, indien nodig, een ruimte ter beschikking te stellen)
 • reis- en verblijfskosten
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam