Doorontwikkelen Integrale Digitale Diagnostiek

Om de samenwerking blijvend te stimuleren, richten we ons op het verder ontwikkelen en implementeren van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, streven we naar regionale samenwerking, schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening.

Integrale diagnostiek

Diagnostiek heeft grote invloed op de kwaliteit en kosten van het totale zorgproces. Als wij spreken over integrale diagnostiek bedoelen we de 5 diagnostieksoorten:

 • Laboratoriumdiagnostiek (Klinische Chemie en Hematologie)
 • Medische microbiologie
 • Pathologie
 • Beelddiagnostiek
 • Functiediagnostiek

Vanwege de infrastructurele samenhang en de ontwikkelingen in het tromboselandschap, rekenen wij de trombosezorg (VKA-begeleiding) tot de integrale diagnostiek.

Doorontwikkelen Integrale Digitale Diagnostiek

Om de samenwerking blijvend te stimuleren, richten we ons op het verder ontwikkelen en implementeren van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, streven we naar regionale samenwerking, schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening. Daarbij is digitalisering en automatisering in de keten onmisbaar. Digitalisering zorgt ervoor dat patiënten en aanvragers eenvoudiger, sneller en beter inzicht hebben in de diagnostiekuitslagen. Om dit te bereiken maken we meerjarige afspraken met zorgaanbieders die een hele (GHOR) regio kunnen bedienen. In de afspraken die we maken staan kwaliteit, integraliteit en doelmatigheid centraal.

De totstandkoming van een IDD netwerk in de regio zien wij als een impactvolle transformatie. Voldoet de zorgaanbieder aan de criteria voor het transformatieplan? Dan kunnen deze transformaties ondersteund worden door de inzet van tranformatiemiddelen, op basis van door de regionale marktleiders goedgekeurde transformatieplannen.

Lees meer over de transformatieplannen.

Focus op het doorontwikkelen van de huidige overeenkomsten voor IDD  

In de regio’s waar nu nog geen gecontracteerd IDD aanbod is, kunnen zorgaanbieders zich onder voorwaarden melden om IDD te organiseren. Net als in 2023 betekent dit dat wij selectief en regionaal contracteren. Hier vindt u meer over in ons inkoopbeleid 2024. De zorgaanbieders die we contracteren hebben de regiefunctie voor IDD in de regio.

Regio’s zonder gecontracteerd IDD aanbod: 

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Twente
 • Zaanstreek-Waterland
 • Amsterdam-Amstelland
 • Haaglanden
 • Hollands-Midden
 • Zuid-Limburg
 • Flevoland
Op Integrale Digitale Diagnostiek vindt u meer over de visie op ons beleid.

Integratie van beeld- en functiediagnostiek

Tot slot de integratie van beeld- en functiediagnostiek in IDD. Beeld- en functiediagnostiek vindt steeds meer plaats in de eerste lijn. We zien daarin grote praktijkvariatie tussen aanbieders. Ook zien we nog steeds veel dubbeldiagnostiek. Hier willen we verbeterslagen in maken door bijvoorbeeld het integreren van deze zorg in de keten tussen de eerste- en tweede lijn.

Daarnaast bieden we huidige IDD-samenwerkingspartijen de mogelijkheid om beeld- en functiediagnostiek selectief, in de betreffende GHOR-regio, te leveren. Uiteraard binnen de reikwijdte van de IDD-overeenkomst én in overleg met de huisartsen en de tweede en eerste lijn. De minimumeisen IDD vindt u terug in bijlage 2 van ons inkoopbeleid 2024.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam