​Zorgaanbieders

Algemene informatie

Met hart voor zinnige zorg

De zorg is een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. De zorgkosten stijgen de komende jaren als gevolg van de vergrijzing en toenemende zorgvraag. Alle partijen in de zorg nemen uiteenlopende initiatieven om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verbeteren, consumentenvertrouwen te bevorderen en daarnaast de zorgkostenstijging in de hand te houden. Te denken valt aan het Hoofdlijnenakkoorden, prestatiebekostiging, kwaliteitsnormen, pakketmaatregelen van de overheid en doelmatigheid van zorg.
Inhoudelijke kwaliteit van zorg, klantbeleving en doelmatigheid zijn uitgangspunten van de zorginkoop van Coöperatie VGZ. Wij streven er daarbij naar verzekerden meer grip geven op hun gezondheid. Verder wil Coöperatie VGZ voor haar klanten de zorg dichtbij de eigen omgeving organiseren als dat kan, en op afstand waar het moet. Zorgverleners willen wij stimuleren om hun zorgverlening continu te verbeteren. Transparantie over zorg is een vanzelfsprekendheid voor ons.

Controleplan

Het controleplan van Coöperatie VGZ vindt u hier:
Controleplan 2012
 

Inkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden voor Zorginkoop van Coöperatie VGZ vindt u hier:

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Wanneer u als zorgaanbieder of zorgorganisatie een conflict of meningsverschil heeft over zorgcontractering, dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het inschakelen van een rechter. U kunt terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen beslechting van verschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.


Ondersteuningsgelden
Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden worden toegekend op basis van de NZa beleidsregel BR/REG-18157 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling. Coöperatie VGZ is namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk voor een juiste inzet van de ondersteuningsgelden in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland en Zuid-Nederland. In Zuid-Nederland werken VGZ en CZ samen ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden.

Coöperatie VGZ ziet de in de beleidsregel genoemde eerstelijns disciplines als primaire doelgroep bij de inzet van de ondersteuningsgelden. De volgende eerstelijns disciplines vallen binnen de reikwijdte van deze beleidsregel: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundige, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers.

Bent u als eerstelijns zorgverlener werkzaam in één van de bovengenoemde regio’s en heeft u ideeën om de eerstelijnszorg te versterken? Mogelijk kan Coöperatie VGZ uw project financieel ondersteunen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.versterkingeerstelijn.nl. Of lees meer over de inzet van de ondersteuningsgelden in het VGZ inkoopbeleid ondersteuningsgelden:

 

Juridische structuur

Deze vindt u hier.


Contactinformatie

Contactgegevens van de zorgsoorten vindt u hier

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen