Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Personeelstekorten in de zorg

De personeelstekorten in de zorg zijn een brede maatschappelijke uitdaging. Het huisartsentekort, de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk, oplopende wachttijden en een stijgende zorgvraag door vergrijzing maken de zorgsector kwetsbaarder.
Coöperatie VGZ werkt samen met zorgprofessionals aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten, hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan, met inzet van zorgtechnologie, en fysiek als dat nodig is. 
Groeiend tekort aan zorgpersoneel
De sector zorg en welzijn telt circa 1,2 miljoen werknemers. De verwachting is dat in de periode tot eind 2022 ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig zijn binnen zorg en welzijn. Wat neerkomt op bijna 40 duizend medewerkers per jaar. In 2040 zijn er dan 57% meer zorgprofessionals nodig. Nu werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. Als de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, is dat in 2040 1 op de 4 werknemers. En in 2060 zelfs 1 op de 3. Werknemers die er niet zijn. De tekorten spelen sector breed; van huisartsenzorg, wijkverpleging, MSZ, GGZ, gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg. Met oplopende wachttijden en verzwaring van de werkdruk tot gevolg. (bron WRR)

Zelfredzaamheid vergroten 

Een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de druk op de arbeidsmarkt in de zorg kan gerealiseerd worden door cliënten en patiënten zelf. Door gebruik te maken van hulpmiddelen en technologie zijn zij vaak prima in staat om bepaalde handelingen zelf te verrichten zonder tussenkomst van verzorgenden. Hierdoor ervaren mensen ook vaak een grotere mate van zelfstandigheid. Dit kan in afzonderlijke situaties leiden tot een vermindering van de benodigde tijd aan hulp van een tot enkele uren per week. Bij landelijke opschaling levert dit een zeer aanzienlijke vermindering van de werkdruk voor verzorgenden op en kunnen zij hun beschikbare tijd inzetten voor andere cliënten of activiteiten. 

Sectorbrede aanpak

We hebben inmiddels een sectorbrede aanpak in de vorm van het netwerk Zinnige zorg. Een stevig netwerk met koplopers in de zorg die samen met ons snelheid maken in de opschaling. Dit netwerk bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 3 V&V-instellingen waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. De ambitie van het netwerk Zinnige zorg is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg nu en in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar te houden. De leden en de betrokken ketenpartners werken samen om nieuwe initiatieven te delen. Samen zijn verschillende initiatieven ontwikkeld die helpen ruimte te creëren n de steeds schaarser wordende personeelscapaciteit.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden.

Huisartsenzorg  
Om het toenemend tekort het hoofd te bieden en te anticiperen op toekomstbestendige huisartsenzorg, introduceren Coöperatie VGZ en Zorggroep HKN een programma bestaande uit verschillende oplossingsrichtingen. In eerste instantie gericht op de kop van Noord-Holland waar de urgentie hoog is, met de intentie om de oplossingen ook in andere regio’s toe te passen waar een dreigend tekort aan huisartsenzorg speelt. Een van de eerste oplossingsrichtingen die wordt geïntroduceerd, is het aanbieden van opleidingsplaatsen in de regio.
Initiatieven wachttijdenreductie GGZ
Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost-Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. In de regio Rotterdam Rijnmond dragen deze initiatieven concreet bij aan de aanpak van de transfertafel GGZ die daar deze maand gestart is.
Stomadragers ontlasten de thuiszorg

Patiënten leren al voor de operatie en vooral ook tijdens de opname in het ziekenhuis zelf de stoma te verzorgen. Na thuiskomst worden de patiënten eenmaal bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van de hulpmiddelenleverancier en daarnaast is telefonisch contact mogelijk. De werkwijze leidt tot meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, minder lekkages en complicaties, fors minder inzet van thuiszorg en minder herhaalcontacten op de stomapoli. Lees het artikel op catharina.nl


PCI in dagbehandeling
Dotteren in dagbehandeling brengt verblijf patiënt in ziekenhuis terug van 2-3 dagen naar minder dan 24 uur. In OLVG wordt meer dan 90% van de electieve patiënten gedotterd via de pols (PCI). Dit is een complexe ingreep om uit te voeren. Cardiologen doen de ingreep vaak om hun vaardigheid op peil te houden en volgen geregeld scholing. Patiënten worden voor een aantal uur opgenomen in een gastvrije lounge. Behandeling via de pols is een patiëntvriendelijke behandeling dan via de lies: het zorgt voor minder complicaties en de patiënt kan dezelfde dag naar huis. Hierdoor is de behandeling minder belastend voor de patiënt en zorgpersoneel. Lees het artikel op rivas.nl
Juiste vervolgzorg voor kwetsbare ouderen na Spoedeisende Hulp  
De betrokken zorgverleners vormen doordeweeks en in het weekend een team rondom de kwetsbare oudere. De taak van het team is de juiste zorg te regelen, op het juiste moment, door de juiste zorgprofessional. Hierdoor wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen. Het voorkomt ‘sociale opnames’ in het ziekenhuis.
Maurits Poirot  |  Manager patiënten logistiek Rivas Zorggroep
“Met de ruime ervaring die we bij de Rivas Zorggroep hebben met ketenzorg, voorkomen we dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen en bieden we de juiste (vervolg)zorg op de juiste plaats.”

Lees het artikel op rivas.nl

Samen naar Effectief Succes
Samen Effectief naar Succes is een werkwijze die bij zorgorganisatie Omring die bij steeds meer van hun locaties met succes wordt toegepast. Een werkwijze die zorgt voor efficiënte overleggen waarbij de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal staat. De werkwijze stimuleert de eigen regie van cliënten door vanuit de positieve gezondheid van de cliënt te kijken en via meerdere inzichten te kijken naar wat de cliënt nog kan. Dit resulteerde bij Omring niet alleen in werkdrukverlaging voor de medewerkers, maar ook in tijdwinst die ten goede komt aan de cliënt.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam