CO2-reductiebeleid

Samen voor een beter milieu

Coöperatie VGZ vindt milieubewust ondernemen belangrijk. Wij leggen daarbij de nadruk op het verminderen van negatieve milieueffecten (uitstoot van CO2) in plaats van op het compenseren ervan. De komende jaren ligt de focus op het Facilitair Management; van inkoop tot en met afvalmanagement.
Onze kantoren zijn dichtbij stationsgebieden gevestigd, we kopen sinds 2010 stroom in op basis van Europese waterkracht, sinds 2009 hebben we tijd- en plaats onafhankelijk werken (ofwel Slimmer Werken) ingevoerd, waarbij we zo veel mogelijk zonder papier werken en sinds 1995 hanteren we een groen mobiliteitsbeleid. Daarnaast is ons hoofdkantoor voorzien van onder andere bewegingssensoren en energiezuinige verlichting, digitale scanners, warmte-koudeopslag, bamboevloerbedekking en verantwoorde toiletartikelen. Ook hebben oog voor energieverbruik gerelateerd aan IT en scheiden we ons afval. Dankzij al deze maatregelen dragen wij samen bij aan een beter milieu. 

Milieubeleid

Onze milieuactiviteiten richten zich op onze eigen bedrijfsvoering, waarbij we de volgende twee doelen hebben:

- Voldoen aan wet- en regelgeving 
- Verminderen van negatieve milieueffecten 

Als leidraad voor ons milieubeleid gebruiken wij de CO2 prestatieladder.
Onderdelen die hierbij een rol spelen: 
- Afvalstromen dienen geoptimaliseerd te worden en indien mogelijk zoveel mogelijk gescheiden te worden om zodoende herverwerking mogelijk te maken en de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken 
- Bij aanschaf van nieuwe energieverbruikers wordt energieverbruik meegenomen in de aankoopbeslissing 
- De organisatie streeft continue verbetering van de milieuprestatie en preventie van milieubelasting na. 
- De organisatie wil zich houden aan de betreffende wet- en regelgeving en de aan haar verstrekte milieuvergunning. 
- Er wordt naar gestreefd om het (specifiek) energieverbruik zoveel als mogelijk te beperken 

CO2 prestatieladder 

Het doel van de CO2 prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen, om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. 

> CO2 -prestatieladder certificaat
> CO2-footprint inventarisatie 2017
> CO2-footprint inventarisatie 2017 Q1 en Q2

 

 • Initiatieven

  De missie van Coöperatie VGZ is “Samenwerken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer”. Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Wij werken elke dag, namens onze ruim vier miljoen klanten en samen met zorgaanbieders, aan zinnige zorg in Nederland. Dat doen we om goede zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en om onze klanten een betaalbare premie te kunnen bieden. 

  - We sluiten allianties met zorgaanbieders, waarin we door middel van een gezamenlijke Zinnig Zorg agenda de focus van de zorgaanbieder verleggen van een productie-gedreven focus naar een kwaliteit-gedreven focus.  
  - We zoeken in allianties – samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen – naar vernieuwende werkwijzen en methoden, die beter zijn voor de patiënt en leiden tot lagere kosten.
  - Deze vernieuwende werkwijzen en methoden noemen we Good Practices als ze meetbaar hebben geleid tot lagere zorgkosten tegen gelijkblijvende/betere kwaliteit voor de patiënt. Deze vernieuwingen hebben een ambassadeur uit het zorgveld.
  - Wij stimuleren zorgaanbieders om deze Good Practices over te nemen door deze in de gesprekken met zorgaanbieders aan te bieden en deze war mogelijk te verwerken in de afspraken.

  Deze Good Practices leiden indirect ook tot minder CO2 uitstoot in Nederland. Zorg kan voor bepaalde patiëntgroepen in de eerste lijn plaatsvinden. Doordat patiënten zorg dichter bij huis ontvangen daalt het aantal controlebezoeken in het ziekenhuis. Hierdoor worden er minder kilometers gemaakt wat leidt tot minder CO2 uitstoot in Nederland.

 • Reductie CO2

  Coöperatie VGZ heeft haar eigen emissies voortkomend uit scope 1, 2 en 3 van de CO2 prestatieladder omgerekend naar CO2 uitstoot per energiestroom. Naar aanleiding van dit inzicht in CO2-uitstoot heeft VGZ reductiedoelstellingen opgesteld om haar CO2-uitstoot te reduceren.  

  Doel: CO2-reductie van minimaal 2% per jaar tot eind 2019.

  Scope 1: 2% reductie op gas- en brandstofverbruik
  Scope 2: 2% reductie op elektriciteitsverbruik en op zakelijke kilometers

   
 • CO2 reductiestrategie

  Om onze CO2-emissies terug te dringen hebben we een aantal concrete maatregelen aangenomen waaronder: 
  - Reductie gasverbruik: door het optimaliseren van onze verwarmingsinstallaties en het nemen van organisatorische maatregelen 
  - Reductie elektriciteitsverbruik: door het gebruik van steeds zuinigere apparatuur en nog meer te letten op de verlichting van onze panden 
  - Reductie verbruik autobrandstoffen door het zuiniger maken van het leaseauto-wagenpark, het stimuleren van digitale vergadermogelijkheden en het stimuleren van zuinig rijden

  Voortvloeiend uit de strategie hebben we in 2017 een aantal initiatieven opgesteld en uitgevoerd: 
  - Het reduceren van het aantal vierkante meters kantoorruimte door blijvende aandacht te hebben voor “Slimmer Werken” 
  - Het beschikbaar stellen van digitale mogelijkheden om met elkaar op afstand te vergaderen zoals Skype en video-conferencing. Hierdoor neemt het aantal reizen tussen de locaties af 
  - Het afstoten van eigendomspanden die we niet zelf gebruiken  
  - Het promoten van het openbaar vervoer door onder andere de ligging van onze panden aan stations en door een actief parkeerbeleid met een beperkt aantal parkeerplaatsen waarbij vol = vol geldt. 
  - Het invoeren van elektrisch rijden binnen de leaseregeling 
  - Het stimuleren van leaseauto’s met een lage CO2-uitstoot binnen de leaseregeling, waarbij de eigen bijdrage hoger is naarmate de CO2-uitstoot hoger is 
  - Het invoeren van een hogere toekenningseis voor een leaseauto; bij 17.000 zakelijke kilometers per jaar kom je in aanmerking voor een leaseauto 
  - Het vervangen van verlichting door LED-verlichting 
  - Het actief meedoen aan de nationale duurzaamheidsweek waarbij de hele week in het teken staat van MVO gerelateerde acties en informatiedeling om medewerkers te informeren wat we al doen aan MVO en waar het beter kan.

  Energiemanagement 2017 Q1 en Q2 (pdf)

  Energiemanagement 2017 (pdf)

  Energiemanagement 2016 (pdf)

 • Inventarisatie

  Elk half jaar stelt VGZ haar emissie-inventaris op. Deze is terug te vinden bij rapportages.

  Scope 1 omvat de directe emissies die onder de eigen bedrijfsvoering vallen; Gas, diesel, benzine en LPG.

  Scope 2 omvat de indirecte emissies; Vliegen, zakelijk gereden kilometers met privé-auto’s en elektriciteitsverbruik.

  Scope 3 omvat de emissies in de keten. In de keten dragen we bij door (innovatieve) oplossingen te bedenken (denk aan Zinnige Zorg), die ook op lange termijn (voor de klanten van VGZ) tijd en kilometers besparen.

  Rapportages

  > Communicatieplan
  > Energiemanagement Rapportage wat VGZ concreet doet om de CO2 uitstoot te beperken
  > Energiemanagement Rapportage 2017 Q1 en Q2
  CFA Rapportages Carbon Footprints 2015, 2016, 2017, 2017 Q1 en Q2

 • CO2 prestatieladder
  Coöperatie VGZ heeft de ambitie om het CO2-bewust Certificaat - niveau 3 te behalen in 2018. Om onze CO2-emissies terug te dringen, hebben we een aantal concrete maatregelen aangenomen waaronder:

  - Gasverbruik reductie: door het optimaliseren van onze verwarmingsinstallaties en het nemen van organisatorische maatregelen; 
  - Reductie elektriciteitsverbruik: door het gebruik van steeds zuinigere apparatuur en nog meer op te letten op de verlichting van onze panden;
  - Reductie verbruik autobrandstoffen door het zuiniger maken van het leaseauto wagenpark, het stimuleren van digitale vergadermogelijkheden en het stimuleren van zuinig rijden.
  - Daarnaast bekijken we jaarlijks de mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen zoals groene stroom, zonnepanelen etc
 • Wat is de CO2 prestatieladder?

  Het doel van de CO2 prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen, om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. 

   

  De COprestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

  Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.