Beleggingsbeleid Coöperatie VGZ

Beleggingsbeleid

Niet al het geld wat Coöperatie VGZ heeft, wordt besteed aan het verzekeringsbedrijf. Een deel van het geld beleggen wij. Dat doen we zodat we financieel stabiel zijn en blijven. We beleggen verantwoord en zorgvuldig. Om risico te beperken, stellen we kaders, waarbij rekening wordt gehouden met solvabiliteit en risicobereidheid.

De beleggingen zijn gebonden aan regels, die zijn vastgelegd in de beleggingsmandaten. Deze regels vallen binnen ons risicokader. Coöperatie VGZ heeft op dit moment als beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het valutarisico wordt grotendeels afgedekt. In het beleggingsbeleid passen ook derivaten, echter enkel onder conservatieve regels. De beleggingsregels worden onafhankelijk getoetst.

De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid ligt bij de Raad van Bestuur. Zij informeert de Raad van Commissarissen over de voortgang. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door de Asset Liability Committee (ALCO). De stafafdeling Vermogensbeheer neemt deel aan de ALCO en voert het beleggingsbeleid uit. Het beleggingsbeleid staat niet onder directe invloed van bedrijven, overheden en andere partijen.

Verantwoord beleggen

De maatschappelijke betrokkenheid van Coöperatie VGZ is erop gericht om onze klanten en samenwerkingspartners beter te ondersteunen. Wij streven naar een goede gezondheid voor iedereen. Wij willen binnen ons bedrijf medewerkers en middelen optimaal inzetten om een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving.

Coöperatie VGZ draagt haar maatschappelijke betrokkenheid ook uit met betrekking tot haar beleggingen. Duurzaam beleggen is verweven in ons beleggingsbeleid. Daarbij wordt afgewogen: of het praktisch uitvoerbaar is, of het kostenefficiënt is en of een positieve bijdrage aan de duurzaamheid wordt geleverd.

ESG criteria (Environmental, Social en Corporate Governance)

Onze maatstaven voor verantwoord beleggen zijn:

(1) respecteren van de mensenrechten - conform de door de Verenigde Naties aangenomen Universele Verklaring in 1948 en aanvulling in 1966;

(2) respecteren van arbeidsrechten - conform de vier fundamentele principes en rechten van de International Labour Organisation (ILO);

(3) respecteren van corporate governance richtlijnen – conform de normen voor corporate governance van de OECD;

(4) rekening houden met het milieu conform de Rio Declaration on Environment and Development;

(5) tegengaan van corruptie – conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;

(6) niet investeren in bedrijven die handelen in controversiële wapens en tabaksbedrijven

Onafhankelijke toets

Een onderneming in de portefeuille wordt vooraf en dagelijks onafhankelijk getoetst op de bovengenoemde ESG-criteria (highest controversial level 5). Als niet langer aan de maatstaven wordt voldaan, gaat Coöperatie VGZ met de onderneming in gesprek. Het doel van het gesprek is dat de onderneming uiteindelijk wel voldoet aan de maatstaven die wij belangrijk vinden. Indien een onderneming haar beleid na een periode van maximaal 3 jaar niet wil of kan aanpassen, wordt de positie heroverwogen. De uitkomst hiervan kan zijn dat de onderneming wordt geplaatst op de lijst van ondernemingen waarin we niet beleggen.

Engagement

Voor de praktische uitvoering hanteren wij een overzicht. In deze lijst zijn ondernemingen opgenomen met wie wij in gesprek zijn. Ook zijn ondernemingen opgenomen waarin we niet beleggen, omdat zij niet willen of kunnen voldoen aan onze ESG-criteria. Deze ondernemingen op het engagement-overzicht zijn enkel ondernemingen die deel uitmaken van de benchmarks van ons beleggingsuniversum.

Code Duurzaam Beleggen

Coöperatie VGZ volgt de ‘Code Duurzaam Beleggen’ opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Coöperatie VGZ committeert zich aan deze Code. Dit houdt in dat er transparant wordt aangegeven aan welke artikelen van de code zij voldoet en een reden aangeeft indien zij afwijkt. De belangrijkste afwijkingen hebben te maken met onze uitgangspunten: praktisch, kostenefficiënt en het leveren van een werkelijk positieve bijdrage. Daarom maakt Coöperatie VGZ, tenzij er zwaarwegende redenen zijn, geen gebruik van het stemrecht.” Indien er gebruik wordt gemaakt van ons stemrecht wordt dit vermeld in het overzicht.