Uitgebreide toelichting jaarcijfers 2018

In het maatschappelijk jaarverslag 2018 geven we onze klanten, zorgaanbieders en andere stakeholders inzicht in de financiële, sociale en maatschappelijke resultaten van Coöperatie VGZ in 2018.

VGZ biedt een stabiele lage premie

2018 was een recordjaar. Niet alleen stapten begin 2019 200.000 leden over naar VGZ, op de balans staan ook nog eens financieel gezonde cijfers. We boekten een winst van 81 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken waren onze scherpe inkoop en de uitbreiding van ons zinnige-zorg netwerk maar ook de verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen. Wij hebben geen winstoogmerk en dat betekent dat deze ‘winst’ niet wordt uitgekeerd maar terug vloeit naar een scherpe premie voor de komende jaren. Plus: we investeren blijvend in ons alliantienetwerk rond zinnige zorg. Gelet op het feit dat we eind 2018 de scherpste premie mochten presenteren en de zorgkosten per verzekerde van €2.630 naar €2.765 stegen, is dit een prestatie waar we trots op zijn. De komende jaren richten we ons op een stabiele premieontwikkeling.

We zijn ook kritisch ten aanzien van onze eigen kosten: deze bedroegen in 2018 345 miljoen en dat is maar liefst 24 miljoen lager dan in 2017. Onze solvabiliteit was met 141% voldoende; zeker vergeleken met de andere drie grote zorgverzekeraars hebben we niet teveel vet op de botten. Daarmee zijn we financieel gezond. 

Zinnige zorg werkt

We willen onze ambities blijvend verzilveren. Dat onze strategie ‘zinnige zorg’ werkt, staat als een paal boven water. Steeds meer zorgaanbieders realiseren zich dit en treden toe tot onze alliantie. Er zijn talloze voorbeelden die in de praktijk een succes zijn. Bekijk de video 'Eerst een optometrist, dan een oogarts'.

Met onze alliantiepartners maken we meerjarenafspraken waardoor er financiële rust ontstaat en er ruimte is om de patiënt centraal te stellen in plaats van omzet. Reeds 1.000 initiatieven worden momenteel uitgewerkt. Hiervan hebben er 450 een businesscase en 350 initiatieven zijn al gestart. Het zijn allemaal initiatieven die vanaf de werkvloer zijn aangedragen. Artsen en verpleegkundigen weten immers het beste hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Komend jaar zal de alliantie weer nieuwe ideeën uitwerken. Andere zorgaanbieders hopen we te inspireren om hier ook aan bij te dragen. We hebben met z’n allen immers de opdracht om de kwalitatief goede zorg in Nederland ook voor iedereen betaalbaar te houden.

Met dappere zorgbestuurders doen we het!

Zorgverzekeraars hebben een duidelijke taak: voldoende en goede inkoop van zorg zodanig dat de alsmaar stijgende kosten worden beheerst. Oplopende wachttijden, de opmars van de ZZP-er versus ongecontracteerde zorg, tekorten op de arbeidsmarkt, het zijn ontwikkelingen waar we rekening mee moeten en willen houden. We realiseren ons dat dit bijdraagt aan een publiek debat over hoe we in Nederland de zorg georganiseerd hebben. VGZ ziet voldoende mogelijkheden om dit samen met dappere bestuurders uit de regio en van diverse instellingen in te vullen en zou hier graag de ruimte voor houden. Niet van boven opgelegd maar samen met deze dappere bestuurders kan dit worden ingevuld.
Kees Hamster, CFO in de Raad van Bestuur: “Ik noem het voorbeeld in Noord-Holland: we hebben daar in één regio met twee ziekenhuizen, een GGZ-instelling, een huisartsenkoepel en een VVT instelling afspraken gemaakt. Ook onderling weten zij elkaar goed te vinden. Gezamenlijk hebben we een belang en dat is de zorg voor de patiënt verbeteren tegen lagere kosten. Dat vergt lef”.

VGZ lost net als afgelopen jaren een belofte in: we bieden onze klanten een stabiel lage premie. Door onze scherpe inkoop en de uitbreiding van ons zinnige-zorg netwerk maar ook de verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen kon VGZ de premiestijging voor 2019 beperken tot 4,75 euro per maand. Daarmee is de VGZ-premie van de naturapolis de laagste van de vier grote verzekeraars. 

VGZ heeft in 2018 10,5 miljard euro aan zorgkosten uitgegeven, van de 11 miljard euro aan ontvangen premies. Daarnaast slaagde VGZ erin de beheerskosten verder te laten dalen met 7%. In 2018 telde het verzekerdenbestand 3,8 miljoen leden. Na de bekendmaking van de premie voor 2019 steeg het aantal verzekerden naar 4 miljoen klanten. Daarmee blijft VGZ de tweede verzekeraar van Nederland. 
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2019
De financiële resultaten over 2019 zijn bekend: een positief resultaat van 81 miljoen euro. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam