Sterker accent op patientbelang in zorginkoop

03-04-2018

Coöperatie VGZ streeft voor 2019 naar een sterke groei van het aantal zorgaanbieders dat werkt aan het realiseren van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere kosten –dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. Inmiddels zijn er meer dan 300 voorbeelden van zinnige zorg opgehaald die door andere aanbieders kunnen worden overgenomen. Door deze samenwerking realiseren we goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

VGZ zet het komend jaar in op samenwerking met patiënten op het gebied van zorginkoop. Bijvoorbeeld door het betrekken van patiëntenorganisaties bij het bepalen van inkoopcriteria of door het contracteren van nieuwe vormen van zorg om aan te sluiten bij wensen en ideeën van patiënten en zorgverleners.
Inspelen op behoefte van klanten

In de wijkverpleging zien we een toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die zorg verlenen aan onze klanten. De betreffende zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten. Deze zorg voldoet duidelijk in een behoefte en we willen onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg. 

VGZ is in overleg met organisaties van zzp'ers in de wijkverpleging hoe we met (een deel van de) zzp'ers afspraken kunnen maken over het leveren van zorg. Dat geeft houvast voor de zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten en het past in ons streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan.
Patiënten betrekken

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over wat er anders of beter kan. Zo werkt VGZ bijvoorbeeld samen met Diabetesvereniging Nederland om te onderzoeken hoe we hulpmiddelen voor het monitoren van glucose kunnen inkopen én vergoeden voor specifieke groepen. Op die manier betrekken we patiënten bij de inkoop én houden we rekening met de wensen van mensen met diabetes. Zo houden we de zorg betaalbaar en sluiten we tegelijkertijd aan bij de behoeften van mensen.
Toegankelijk houden van de zorg

Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust een grote verantwoordelijkheid: samen moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van die maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders de ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. 

Het aantal goede voorbeelden van zinnige zorg dat samen met zorgverleners is verzameld, groeit gestaag. Naast de medisch-specialistische zorg en de ggz, zijn er inmiddels ook goed toepasbare verbeteringen beschikbaar in de wijkverpleging en de paramedische sector.Ab Klink, lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Samenwerking met patiënten en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde. Wij geloven dat onze focus op betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van zorg. Het tegendeel is waar: kwaliteit en kostenbeheersing versterken elkaar en die combinatie zal de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden.”Coöperatie VGZ kiest ervoor om zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Dat sluit aan bij de roep van artsen en andere zorgverleners om hen de ruimte te geven om aan zinnige zorg te werken, terwijl er nu allerlei belemmeringen zijn. Ab Klink: “Daarom doen we dit in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. Door samen de kosten in de hand te houden, hoeven premies en eigen risico minder te stijgen en kan pakketverkleining achterwege blijven. Zo leveren we een bijdrage aan de solidariteit. Goede, betaalbare en toegankelijke zorg gaan hand in hand”.
Good practices in de praktijk

Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor zinnige zorg werken we concreet aan opschaling van good practices. Dat doen we onder meer met onze allianties in Nijmegen, Gorinchem, Uden, Tilburg, Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Noord-Oost Brabant, Noord-Limburg en de Drechtsteden.


Het resultaat tot nu toe is een verzameling van meer dan 300 good practices die leiden tot zinnige zorg. Van al deze initiatieven meten we de betekenis en effecten voor klanten, kwaliteit en kosten. Eenzelfde aantal initiatieven wordt de komende periode verder uitgewerkt door aanbieders. VGZ streeft naar een brede toepassing van deze (nieuwe) werkwijzen en concepten. Dat doen we onder meer door in de contractering voorrang te bieden aan aanbieders die met good practices van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang kan de vorm aannemen van meerjarenovereenkomsten en/of afwijkende volume- en prijsafspraken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam