Toegankelijk voor ziek en gezond, arm en rijk, jong en oud

Alle basisverzekeringen van Coöperatie VGZ zijn voor iedereen toegankelijk. We bieden uiteenlopende polissen aan, gericht op diverse doelgroepen. We proberen onze klanten zoveel mogelijk op maat te bedienen met verschillende producten. Coöperatie VGZ biedt een groot aantal verzekeringen voor verschillende doelgroepen. Zo bieden we polissen aan voor sociale minima in een kwart van de Nederlandse gemeenten, we hebben collectiviteiten voor ouderen, vakbondsleden, bouwvakkers en universiteitsmedewerkers, om er een paar te noemen. Daarnaast bieden we aanvullende verzekeringen voor jongeren, gezinnen, ouderen. Daardoor is ons verzekerdenbestand een afspiegeling van de gehele Nederlandse samenleving. We werken actief samen met gemeenten en zorginstellingen in  wijknetwerken, waarbij we juist voor kwetsbare groepen zorg en welzijn zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten.
 

Actieve rol bij verbeteren systeem

Om deze diversiteit aan polissen aan iedereen aan te kunnen bieden voor dezelfde prijs, is het van groot belang dat zorgverzekeraars geen voordeel of nadeel ondervinden van de samenstelling van hun verzekerdenbestand. Een goed werkend risicovereveningssysteem zorgt daarvoor. Het systeem van de risicoverevening functioneert in onze ogen goed, maar het is goed om te blijven monitoren waar verdere verbetering mogelijk is. Coöperatie VGZ draagt hieraan actief bij en is bijvoorbeeld voorstander van de toevoeging van de kenmerken ‘hoger opgeleiden’ en ‘sociale minima’ aan het vereveningssysteem. We zijn blij met de oproep van de Tweede Kamer om de toevoeging van beide kenmerken te onderzoeken. 

Aanvullende verzekeringen

Coöperatie VGZ doet niet aan risicoselectie. We hanteren geen medische selectie: niet voor de basisverzekering, en niet voor de aanvullende verzekeringen. Dit betekent dat iedereen die een aanvraag doet voor een aanvullende verzekering ook wordt geaccepteerd. De enige uitzondering hierop is een aantal uitgebreide tandverzekeringen: hiervoor geldt als voorwaarde dat het gebit de afgelopen jaren goed onderhouden moet zijn en dat er binnen afzienbare termijn geen grote behandelingen te verwachten zijn. Op die manier voorkomen we dat de premies van deze uitgebreide verzekeringen dusdanig moeten stijgen dat ze voor grote groepen mensen onbetaalbaar worden.

Zorg van goede kwaliteit is goedkoper

Zorgverzekeraars hebben in toenemende mate inzicht in kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten op niveau van aandoeningen. Juist door met ziekenhuizen afspraken te maken over de zorg voor zieke verzekerden, houden we de zorg in Nederland van goede kwaliteit én betaalbaar, nu én voor de toekomst. Goede zorg is immers goedkoper: er zijn minder complicaties, minder heroperaties, het genezingsproces is sneller. En dat is fijn voor de patiënt.