Positief resultaat Coöperatie VGZ gunstig voor verzekerden

12-05-2014
Coöperatie VGZ heeft over het jaar 2013 een positief resultaat behaald van 510 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan, 290 miljoen euro, heeft Coöperatie VGZ al teruggegeven aan haar verzekerden in de vorm van een lagere premie voor 2014. De premie is daarmee gemiddeld 86 euro per betalende verzekerde goedkoper geworden.
Met het positieve resultaat laat Coöperatie VGZ zien goede zorg in te kopen voor haar verzekerden tegen een betaalbare prijs. In totaal betaalde Coöperatie VGZ in 2013 voor 9,9 miljard euro aan zorgkosten voor haar verzekerden. Het aantal verzekerden van Coöperatie VGZ steeg in 2013 met ruim 69.000.

Coöperatieve grondslag


‘Dit positieve resultaat is een gevolg van een goede, doelmatige zorginkoop in combinatie met het gegeven dat onze verzekerden in 2013 minder gebruik hebben gemaakt van zorg dan verwacht. Hierdoor hebben we een relatief hoog bedrag per verzekerde gekregen uit het Zorgverzekeringsfonds’, aldus Kees Hamster, CFO van Coöperatie VGZ. ‘We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke opgave om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Dat sluit ook goed aan op onze coöperatieve grondslag.’

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Winst komt dus altijd ten goede aan onze verzekerden. Hetzij door investeringen in de zorg, hetzij door een premieverlaging of door het op peil houden van de solvabiliteit.

Coöperatie VGZ heeft een deel van het positieve resultaat over 2013 ingezet om de solvabiliteit aan te vullen. Dit is nodig omdat per 1 januari 2015 delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat veroorzaakt een stijging van de zorgkosten, en daarmee ook een stijging van de solvabiliteitseisen. Bovendien zorgt deze overheveling voor een stijging van de premie. Coöperatie VGZ wil deze premieverhoging zoveel mogelijk proberen te beperken door een deel van de solvabiliteit hiervoor in te zetten. Of dit inderdaad mogelijk is, kan pas in het najaar worden beslist, als er meer duidelijkheid is over de overheveling. Deze moet immers nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Wijknetwerken


Coöperatie VGZ werkt nauw samen met gemeenten en zorgaanbieders om
zorg en welzijn dicht bij haar verzekerden in de wijk te organiseren. Dat gebeurt in de vorm van wijknetwerken: door zorg en welzijn met elkaar te verbinden, kunnen mensen langer thuis blijven wonen, en verbetert de kwaliteit van leven. Zeker met het oog op de aanstaande veranderingen in de zorg, is deze samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en zorgkantoor van grote waarde. Coöperatie VGZ heeft in 2013 met twaalf gemeenten convenanten gesloten en uitvoeringsprogramma’s opgezet. In tien gemeenten is het programma Wijknetwerken al gestart en in twaalf gemeenten zijn één of meerdere (sociale) wijkteams actief. Ook in 2014 gaat Coöperatie VGZ hiermee door.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam