Ledenraad wijzigt statuten en kiest nieuwe voorzitter

09-10-2018

Op 8 oktober heeft de Ledenraad een belangrijke wijziging van de statuten van Coöperatie VGZ goedgekeurd. Ook koos de Ledenraad uit zijn midden Hans de Waal tot nieuwe voorzitter.

Mede geïnspireerd door nieuwe wetgeving heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ zich afgelopen jaar in een intensief traject gebogen over zijn toekomstige rol. Daarbij werd ook een nieuwe missie vastgesteld: ‘De Ledenraad van Coöperatie VGZ ziet erop toe dat de belangen van de leden voldoende tot uitdrukking komen in het beleid en de activiteiten van de Coöperatie, door het bestuur op dat punt te bevragen, feedback te geven en te adviseren. Daarnaast ziet de Ledenraad erop toe, dat de leden voldoende invloed kunnen uitoefenen. De Ledenraad werkt op basis van een onafhankelijke agenda en legt op transparante wijze verantwoording af over zijn functioneren.’

Om deze missie effectief te kunnen waarmaken heeft de Ledenraad besloten zijn structuur te wijzigingen, evenals de omvang en werkwijze. Deze wijzigingen maakten het noodzakelijk om de statuten van de coöperatie op een aantal punten aan te passen. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

De traditionele Raden van Advies-structuur, stammend uit de tijd dat Coöperatie VGZ met name regionaal werkzaam was, wordt losgelaten. Er is nu één Ledenraad. 
De Ledenraad kiest voortaan, al dan niet, uit zijn midden zijn eigen voorzitter. Voorheen was de voorzitter van de Raad van Commissarissen tevens voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter is onafhankelijk: hij of zij is niet langer lid van de Ledenraad en heeft dus ook geen stemrecht.
Deze Ledenraad zal bestaan uit 24 leden. De vermindering van het aantal leden (voorheen 36) vergroot de effectiviteit van de Raad en bevordert het onderling contact.
De Ledenraad zal streven naar een representatieve samenstelling, waardoor een goede afspiegeling ontstaat van het ledenbestand. Er zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen binnen de Ledenraad.
De Ledenraad is eigenaar van zijn agenda. Een Agendacommissie, bestaande uit de voorzitter en 2 leden van de Raad,bereidt de vergaderingen voor op basis van een jaarlijks door de Ledenraad vast te stellen werkplan. Agendaonderwerpen worden uitgewerkt door tijdelijke werkgroepen, gekozen uit de Ledenraad.

Nieuwe voorzitter: Hans de WaalHans de Waal - Voorzitter Ledenraad Coöperatie VGZ

In de algemene ledenvergadering van 8 oktober heeft de Ledenraad naast de statutenwijziging Hans de Waal – tot dan lid van de Ledenraad – gekozen tot haar eerste onafhankelijk voorzitter. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. Daarna kan deze worden verlengd met nog een periode van 2 jaar. De Waal zal ook de Agendacommissie voorzitten. 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam