Inkoopbeleid Coöperatie VGZ: Zinnige zorg, op de juiste plek

31-03-2019
Elk jaar op 1 april maakt Coöperatie VGZ het zorginkoopbeleid voor het eerstvolgende jaar bekend. Daarin staan de kaders voor afspraken met zorgaanbieders over de inhoud, kosten, spreiding en organisatie van de zorg voor verzekerden van VGZ. Voor 2020 is het overkoepelend motto: “Zinnige zorg, op de juiste plek”. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: zorg die aansluit bij de situatie en de behoefte van de patiënt en waarborgen van de toegankelijkheid van zorg.

Kostengroei en personeelstekorten vragen om gezamenlijke actie

De Nederlandse gezondheidszorg is van topniveau. Tegelijkertijd spelen er grote vraagstukken als het gaat over de toekomst:

  • Er is een groeiend tekort aan personeel in allerlei sectoren met een groot publiek belang.
  • Door vergrijzing en technologische vernieuwingen, in combinatie met het groeiend tekort aan zorgprofessionals, is het lastig om de kwaliteit van zorg op peil en de maatschappelijke kosten in de hand te houden.

VGZ werkt samen met zorgaanbieders en patiënten aan oplossingen voor de stijgende zorgkosten en het oplopende personeelstekort. Zo zorgen we ook op lange termijn voor goede en toegankelijke zorg voor iedereen.

Samen werken aan zinnige zorg

Zorg die patiëntgericht, passend en betaalbaar is, is mogelijk. Daar geloven wij in en zorgprofessionals laten het ons ook zien. Samen hebben we een beweging op gang gebracht, die de zorg beter én betaalbaarder maakt. We noemen dat ‘zinnige zorg’ en die visie kan rekenen op een groeiend draagvlak, ook in de politiek. Het Alliantienetwerk Zinnige Zorg bestaat inmiddels uit twaalf ziekenhuizen, drie GGZ-instellingen en een instelling voor verpleging en verzorging. In dit netwerk wisselen we goede voorbeelden uit, die vervolgens de basis vormen voor onze inkoop. Zo leren we van zorgaanbieders hoe de zorg beter kan, met lagere kosten en/of minder inzet van personeel als uitkomst.

De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment

Samen streven we naar zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. Concreet betekent dat; de juiste, gepaste zorg door de juiste zorgverlener, op het juiste moment. Waar dat door actuele of voorspelde knelpunten nuttig en nodig is, stimuleren we het maken van regionaal beleid. Het combineren en inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen kan daarbij helpen. Op basis van een feitelijk beeld per regio geven we richting aan gezamenlijke regionale inspanningen, bijvoorbeeld bij de aanpak van wachttijden, aansluiting van de eerste op de tweede lijn, hiaten in het zorgaanbod of tekort aan personeel.

Minder administratieve lasten

Samen met zorgaanbieders, andere zorgverzekeraars en toezichthouders werken we aan het terugdringen van administratieve lasten. Zo kunnen we onze verzekerden beter en sneller helpen en krijgen zorgprofessionals meer ruimte voor hun patiënten. Er is op dit terrein al veel verbeterd, maar er is meer nodig om de werkdruk in de zorg te verminderen.

Via dialoog op weg naar nieuwe afspraken

De beleidskaders per zorgsoort zijn gepubliceerd op de website voor zorgaanbieders, maar ook in een totaaloverzicht. De komende maanden geven we op diverse manieren toelichting op ons beleid en gaan we in dialoog met aanbieders, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiënten over de vertaling in de praktijk.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam