Coöperatie VGZ boekt positief resultaat

15-05-2012
In 2011 behaalde Coöperatie VGZ UA een resultaat na belasting van 27 miljoen euro. De omzet komt uit op 10 miljard (2010: 10,6 miljard). De schade daalde niet evenredig waardoor het resultaat op premie en schade per saldo lager uitviel. 
De bedrijfskosten werden in 2011 vooral beïnvloed door reorganisatievoorzieningen, investeringen in verbeterprojecten en de voorbereidingen voor Solvency II regelgeving. Met 174% is de solvabiliteit gezond en ruim boven de door De Nederlandsche Bank gestelde normen.

“Het is een uitdagend jaar geweest, waarin we veel hebben gevraagd van onze organisatie en onze medewerkers. Er is veel energie gestoken in het voorbereiden van de organisatie op de toekomst”, vertelt Martin Duvivier, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ. “Afgelopen jaar hebben wij ook veel bereikt voor onze zorgverzekerden, zoals verbeterde afspraken met zorgverleners, efficiëntere afhandeling van administratieve processen en verbetering van e-health. Coöperatie VGZ heeft een lange termijn focus, gericht op doelmatigheid en kwaliteit. Kortom: wij zijn de goede weg ingeslagen.”


Beleggingen

Coöperatie VGZ voert een beleggingsbeleid met het behoud van het eigen vermogen als hoofddoelstelling, naast een optimaal beleggingsrendement. Deze de-riskingstrategie is in 2010 en 2011 uitgerold. Als gevolg hiervan, en door de minder gunstige financiële marktontwikkelingen, is het beleggingsresultaat afgenomen van 92 miljoen in 2010 tot 34 miljoen in 2011.

Organisatie


Voormalig Univé-VGZ-IZA-Trias heeft in 2011 overeenstemming bereikt met de Onderlingen van Univé over de herinrichting van de samenwerking tussen het schadebedrijf en het zorgbedrijf. Als gevolg hiervan zijn Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep UA (het zorgbedrijf) en Coöperatie Univé UA (het schadebedrijf) op 31 december 2011 juridisch en bestuurlijk verzelfstandigd. Op hetzelfde moment is de naam van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep UA gewijzigd in Coöperatie VGZ UA.

Coöperatie VGZ ontwikkelt zich stapsgewijs van een administratief verwerker van declaraties naar een proactieve organisator in de zorg. Vertrouwen van de buitenwereld in de organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Om dat vertrouwen te versterken, heeft de focus in 2011 gelegen op het optimaliseren van de processen. Als onderdeel hiervan is een nieuwe positionering, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor het zorgbedrijf ontwikkeld. Tegelijkertijd is met een vernieuwd zorginkoopbeleid de basis gelegd om de rol in het zorgveld verder uit te bouwen.

Toekomst


2012 belooft een uitdagend jaar voor Coöperatie VGZ  te worden. Het zorgveld is volop in beweging, gedreven door de maatschappelijke noodzaak om de groei van de landelijke uitgaven verder te beheersen. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de bedrijfsvoering. Martin Duvivier: “Door onze zorginkoopfunctie verder te professionaliseren, anticiperen we op nieuwe wijzigingen in het stelsel. Ondertussen zijn de economische vooruitzichten nog steeds niet gunstig, wat onverminderd sterk financieel beleid van ons vergt. Intern staat 2012 in het thema van de realisatie van verbeterinitiatieven in alle onderdelen van de organisatie. Wij hebben daar hoge verwachtingen van. Zo zullen we in 2012 onder andere de positie van internet als distributiekanaal en servicekanaal stevig uitbouwen, zodat we sneller en beter digitaal kunnen communiceren met onze verzekerden.” 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam